Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

 

 

 

17.05.2018

 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

 

1.      Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2.      Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

3.      Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.

4.      Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy).

5.      Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu (oryginał)).

6.      Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

7.      Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

8.      Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).

W celu weryfikacji otrzymanych przez beneficjenta kwot pomocy publicznej można skorzystać z systemu SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://sudop.uokik.gov.pl/home.

9.      Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

              Nie dotyczy

 

 

  1. Opłaty

 

              Nie dotyczy

 

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Edukacji, ul. Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

  1. w przypadku nauki zawodu: 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

 

  1. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa, wydając decyzję administracyjną o udzieleniu pracodawcy pomocy de minimis, zobowiązany jest do wnikliwej analizy dołączonych przez pracodawcę dokumentów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

- spełnienie wymagań określonych w art. 122 ust. 11 ustawy Prawo Oświatowe; (kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne pracodawcy oraz ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu)

- zgodność z obowiązującym prawem umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem;

- okres, jaki upłynął od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu do daty złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia;

- kompletność złożonych przez pracodawcę wymaganych dokumentów oraz to, czy pracodawca wezwany do ich uzupełnienia (w przypadku braku określonych dokumentów) je dostarczył;

- czy wysokość otrzymanej dotąd pomocy publicznej i przyznana kwota pomocy de minimis nie przekroczy kwoty maksymalnej pomocy określonej w art. 3 pkt. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9);

- czy podmiot gospodarczy wnioskujący o udzielenie pomocy de minimis nie prowadzi działalności w którymś z sektorów wyłączonych, określonych w art. 1 ust. 1 cytowanych wyżej rozporządzeń Komisji (UE).

 

Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis Prezydent Miasta Rzeszowa jest zobligowany do następujących czynności:

 

- wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DZ.U. z 2018 r., poz. 350 j.t.,); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji;

- przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

  1. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)

2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 362)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 350)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1550)

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644).

 

 

 

       8. Uwagi

 

Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

 

Do pobrania:

1.      Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

2.      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

3.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543).

4.      Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

5.      Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

      9. Przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 177484499

 

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

4.         Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.         Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.         Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

 

 

Opracowała

 

Monika Neusser

 

 17.05.2018

 

Sprawdził

 

 Zbigniew Bury

 

 17.05.2018

 

Zatwierdził

 

 Zbigniew Bury

 

 17.05.2018 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Neusser

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 07.06.2018 11:25, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 17.03.2015 09:20, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 16296845
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl