Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

 

 

17.05.2018

 

 

Należy wpisać nazwę usługi

 

Stypendia szkolne

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną oraz rodzinną ucznia.

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

 

  1. Opłaty

Nie dotyczy.

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15.

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

 

  1. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

  1. Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), oraz Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dl uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. Nr 111 poz. 1720 z późn. zm.).

 

       8. Uwagi

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

       9.  Przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.       Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania i wypłaty stypendiów i zasiłków, realizacji, monitoringu, kontroli Programów stypendialnych na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Opracował

 

Iwona Kasprowicz-Wandasiewicz

 

 17.05.2018

Sprawdził

 

Krystyna Jarosz

 

 17.05.2018

Zatwierdził

 

 Zbigniew Bury

 

 17.05.2018

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Paweł Goraj

 

 

 

Opublikował(a): 07.06.2018 11:14, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 17.03.2015 12:11, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 16296645
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl