Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

KARTA USŁUGI

 

 

Data zatwierdzenia

21.05.2019

 

 

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Zgłoszenie osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, powinno zawierać:

a) nazwę szkoły/przedszkola/punktu przedszkolnego/placówki

b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, ponadto w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej) lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy (szkoły niepubliczne bez uprawnień szkoły publicznej),

c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,

d) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego,

e) w przypadku zamiaru prowadzenia szkoły należy uwzględnić informację czy szkoła ubiega się o nadanie uprawień szkoły publicznej.

2. Załączniki do zgłoszenia:

a) tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę i miejsce prowadzenia zajęć szkoły lub placówki,

b) pozytywna opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu,

c) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie,

d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot – bez kserokopii dyplomów).

e) dla osoby prawnej zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę –  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, dla osoby fizycznej – dowód tożsamości (do wglądu),

f) pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych),

g) informacja o warunkach lokalowych ­zgodna z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

h) osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

i) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

3. W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:

a) pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia,

b) zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

3. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

4. Miejsce złożenia dokumentów

1. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1

2. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

2. Prezydent Miasta Rzeszowa wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

a) zgłoszenie nie zawiera wymienionych wyżej dokumentów albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostały uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie,

b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku.

6. Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

8. Uwagi

1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta Rzeszowa, który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b ww. ustawy, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 ustawy Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14 ustawy Prawo oświatowe , w innym terminie niż określony w tym przepisie.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów oraz organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

3. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

a) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,

b) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

c) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy,

f) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

4. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące nadania uprawnień szkoły publicznej - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych i systemu informacji oświatowej – na postawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.),

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Opracował

Ewelina Henclik

21.05.2019

Sprawdził

Zbigniew Bury

21.05.2019

Zatwierdził

Zbigniew Bury

21.05.2019

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Ewelina Henclik

 

 

Opublikował(a): 21.05.2019 14:26, Agnieszka Lęcznar-Bogusz
Wytworzył(a): 17.03.2015 14:46, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 16296873
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl