Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

 

 

17.05.2018

 

 

Należy wpisać nazwę usługi

 

Zasiłek szkolny

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego.

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie dotyczy

 

  1. Opłaty

Nie dotyczy

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15.

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

O zasiłek szkolny może ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku:

- rodzic ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

  1. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie zasiłku szkolnego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

  1. Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania zasiłku określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2011 r. Nr 111 poz. 1720 z późn. zm.).

 

       8. Uwagi

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

 

      9.  Przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.         Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania i wypłaty stypendiów i zasiłków, realizacji, monitoringu, kontroli Programów stypendialnych na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.       Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Opracował

Krystyna Jarosz

 

 

 17.05.2018

Sprawdził

Krystyna Jarosz

 

 

 17.05.2018

Zatwierdził

 

Zbigniew Bury

 

 17.05.2018

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Paweł Goraj

 

 

 

 

Opublikował(a): 07.06.2018 11:11, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 17.03.2015 12:58, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 16297036
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl