Wersja Archiwalna

Wydział Gospodarki Komunalnej

 Symbol: GK

Adres siedziby: ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
Faks: 17 875 45 51
E-Mail:
gk@erzeszow.pl
 
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

Dyrektor Wydziału: Marcin Miąsik
 
Struktura Wydziału:
 
·        Referat Gospodarki Komunalnej
·        Oddział Gospodarowania Odpadami
 
 Informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 
Zadania:
 
 
1. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:
 
1)  prowadzenie spraw dotyczących budynków wielomieszkaniowych, stanowiących własność osób fizycznych w zakresie aktualizowania zadłużeń hipotecznych z tyt. remontów sfinansowanych z budżetu państwa oraz wydawania właścicielom zaświadczeń o ich spłacie;
2)     prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem cen i opłat za usługi komunalne;
3)     przygotowywanie warunków na odprowadzanie wód opadowych
z nieruchomości do kanalizacji deszczowej oraz potoków i rowów zarządzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;
4)     przygotowywanie warunków na: przekroczenie potoków i rowów infrastrukturą techniczną i budowę przepustów;
5)     prowadzenie spraw związanych z opłatami za odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych, kolektorami deszczowymi do odbiorników wód powierzchniowych;
6)     prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami;
7)     prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami obiektów budowlanych   stanowiących własność Miasta;
8)     utrzymanie rowów i potoków, kanalizacji deszczowej i szaletów publicznych, schroniska dla bezdomnych zwierząt;
9)     przyjmowanie i sprawdzanie faktur za usługi komunalne pod względem merytorycznym w zakresie umownych warunków płatności, a wykonywanym zakresem rzeczowym zgodnie z protokołem odbioru robót i usług, przekazywanie do zapłaty należności;
10) wystawianie faktur VAT za przekazane w dzierżawę lub za korzystanie
z urządzeń i obiektów komunalnych;
11) opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wniosków o dokonywanie zmian w budżecie wynikających z potrzeb w czasie przygotowania i realizacji zadań oraz harmonogramu realizacji, dochodów
i
wydatków budżetu miasta w zakresie działalności Referatu Gospodarki Komunalnej;
12) kierowanie osób skazanych do pracy w jednostkach organizacyjnych miasta oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wymiaru sprawiedliwości;
13) sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań oraz wykorzystanie środków finansowych;
14) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
15) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami;
16) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
17) prowadzenie spraw związanych z dopłatami do cen wody i ścieków oraz opłatami abonamentowymi dla innych przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie dostaw wody i odprowadzenia ścieków.
 
2. Do zadań Oddziału Gospodarowania Odpadami należy:
 
1)     organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami w mieście Rzeszowie oraz selektywnej zbiórki odpadów;
2)     opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta związanych
z działalnością w zakresie gospodarowania odpadami;
3)     podjęcie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
4)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od   właścicieli nieruchomości;
5)     kontrolowanie przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;
6) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiórki odpadów, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
7)    tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów;
8)     udostępnianie na stronie internetowej urzędu miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, które zostały wyszczególnione art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); 
9)     przygotowanie materiałów do kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia  1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz. 897). Współpraca w zakresie przeprowadzenia kampanii informacyjnej z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta;
10)        przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych oraz sporządzenie do Marszałka Województwa Podkarpackiego rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
11) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Współpraca w tym zakresie
z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta;
12) podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
13) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
14) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych
 z odprowadzeniem nieczystości ciekłych z nieruchomości;
15) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (do 30.06.2013 r.);
16)    Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych
z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( do 30.06.2013 r.);
 
Wydział Gospodarki Komunalnej współdziała z następującymi jednostkami: BRMR, MZD, ZZM, MPGK -Rzeszów Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o., MPEC -Rzeszów
Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK -Rzeszów Sp. z o.o., Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa.
 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumnetach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony jest za pośrednictwem Ekoportal - Centrum Informacji o Środowisku.
 
Ewidencje, rejestry.

 

 

Opublikował(a): 06.06.2013 09:51, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 04.06.2012 11:23, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym