Wersja Archiwalna

Wydział Gospodarki Komunalnej

 Symbol: GK

Siedziba

Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35 - 103 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 28
E-Mail: gk@erzeszow.pl
 
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

p. o. Dyrektora Wydziału: Sławomir Krygowski
Siedziba: ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Telefon: 17 875 45 28
E-Mail: skrygowski@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału
 
Struktura Wydziału:
 
·        Referat Gospodarki Komunalnej
·        Oddział Gospodarowania Odpadami
 
 Informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 
Zadania:
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa: 
 
1. Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy:
 

1) prowadzenie spraw dotyczących budynków wielomieszkaniowych, stanowiących własność osób fizycznych w zakresie aktualizowania zadłużeń hipotecznych z tytułu remontów sfinansowanych z budżetu państwa oraz wydawania właścicielom zaświadczeń o ich spłacie zgodnie z ustawą o księgach wieczystych;
2) prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem cen i opłat za usługi komunalne, wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
3) przygotowywanie warunków na odprowadzanie wód opadowych z nieruchomości do potoków i rowów odwadniających oraz do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z ustawą prawo wodne i ustawą prawo ochrony środowiska;
4) przygotowywanie warunków na przekroczenie potoków i rowów odwadniających infrastrukturą techniczną i budowę przepustów;
5) prowadzenie spraw związanych z opłatami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, kolektorami deszczowymi do odbiorników wód powierzchniowych zgodnie z ustawą prawo wodne, oraz ustawą prawo ochrony środowiska;
6) prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie gruntów skarbu państwa pokrytych wodami;
7) prowadzenie spraw związanych z rozbiórkami obiektów budowlanych stanowiących własność miasta zgodnie z ustawą prawo budowlane;
8) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rowów odwadniających i potoków;
9) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej z wyłączeniem regulacji, wymiany i uzupełniania włazów studni i wpustów kanalizacji w drogach;
10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów publicznych i schroniska dla bezdomnych zwierząt;
11) opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta, oraz wniosków o dokonywanie zmian w budżecie wynikających z potrzeb w czasie przygotowania i realizacji zadań oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta – zbiorczo w zakresie działalności wydziału;
12) kierowanie osób skazanych do pracy w jednostkach organizacyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organami wymiaru sprawiedliwości;
13) sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań oraz wykorzystania środków finansowych w zakresie działalności wydziału;
14) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
15) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt;
16) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
17) prowadzenie spraw związanych z dopłatami do cen wody i ścieków oraz opłatami abonamentowymi dla innych przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie dostaw wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 
2. Do zadań Oddziału Gospodarowania Odpadami należy:
 
1)   organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami w mieście oraz selektywnej zbiórki odpadów;
2)   opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz sprawozdań z związanych z działalnością w zakresie gospodarowania odpadami;
3)   podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
4)  przygotowanie projektów uchwał Rady związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi;
5)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
6)    kontrolowanie przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;
7)  nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiórki odpadów, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
8) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz selektywną zbiórkę odpadów;
9)   tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
10) udostępnianie na stronie internetowej urzędu miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, które zostały wyszczegółowione w art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11) przygotowywanie materiałów do kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia  1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz prowadzenie współpracy w zakresie przeprowadzenia kampanii informacyjnej z innymi komórkami urzędu;
12)      przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych oraz sporządzenie do Marszałka Województwa Podkarpackiego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
13) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości; 
14) prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie komunalnymi w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, a także określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej;
15) tworzenie i aktualizacja komputerowej bazy danych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta;
16) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Współpraca w tym zakresie z innymi komórkami oraganizacyjnymi urzędu;
17) podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów, które zostały wyszczególnione w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
18) dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
19) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
20) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych  z odprowadzeniem nieczystości ciekłych z nieruchomości;
21) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
22)   prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
23) prowadzenie ewidencji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony jest za pośrednictwem Ekoportal - Centrum Informacji o Środowisku.
 
Ewidencje, rejestry.

 Tryb działania

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.

 

Opublikował(a): 17.12.2014 13:52, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 04.06.2012 11:23, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym