Wersja Archiwalna

Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalymi

Akty prawne
Nr aktu
 
Ustawy
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity).

(Dz.U. 2016r. poz. 250)

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

(Dz.U. 2011r. Nr 152 poz.897)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

(Dz.U. 2013r. poz. 21)
 
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(Dz.U. z 2012r. poz. 299)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

(Dz.U. z 2012r. poz. 630)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.(Dz.U. z 2012r. poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

(Dz.U. z 2012r. poz. 676)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

(Dz.U. z 2012r. poz.1052)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.(Dz.U. z 2013r. poz.122)
 
Uchwały Rady Miasta Rzeszowa
 
Uchwała nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 174)
Uchwała nr L/938/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 1751)
Uchwała nr LXXI/1318/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 1176 )
Uchwała nr LVI/1058/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 2741)
Uchwała nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 2054)
Uchwała nr VIII/117/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. z 2015r. poz. 1054)
 
Uchwała nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 207)
Uchwała nr L/939/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 1752)
Uchwała nr LXIII/1155/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 3812)
Uchwała nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 2055)
Uchwała nr VIII/116/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2015r. poz. 1053)
 
Uchwała nr XLIII/818/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2012r. poz. 3292)
Uchwała nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 2375)
Uchwała nr LXXI/1316/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.(Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 1259)
 
Uchwała nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 2376)
Uchwała nr LVI/1059/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 2917)
Uchwała nr LXXI/1317/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 1260)

Uchwała nr XXVI/565/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XIII/1866/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/565/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. z 2016r. poz. 1893)

 

 

(Dz. Urz. Woj. z 2016r. poz. 1899)

  
Uchwała nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 2377)
Uchwała nr VIII/118/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. z 2015r. poz. 1225)
 
Uchwała nr LXXI/1183/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(Dz. Urz. Woj. z 2010r. Nr 18 poz.431)
  
Uchwała nr XLI/768/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.(Dz. Urz. Woj. z 2012r. poz. 2176)
  
Uchwała nr LXXVIII/1407/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.(Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 2056)
Uchwała nr XXVI/566/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.(Dz. Urz. Woj. z 2016r. poz. 1800)

                        

 

Opublikował(a): 29.06.2016 14:36, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 15.10.2012 15:11, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym