Wersja Archiwalna

Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalymi

Akty prawne
Nr aktu
 
Ustawy
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity).

(Dz.U. 2017r. poz. 1289 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

(Dz.U. 2018r. poz. 21 z późn. zm.)
 
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(Dz.U. z 2012r. poz. 299)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.(Dz.U. z 2016r. poz. 934)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.(Dz.U. z 2016r. poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

(Dz.U. z 2017r. poz. 2412)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.(Dz.U. z 2013r. poz. 122)
 
Uchwały Rady Miasta Rzeszowa
 
Uchwała nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 174)
Uchwała nr L/938/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 1751)
Uchwała nr LXXI/1318/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. Podk.z 2014r. poz. 1176 )
Uchwała nr LVI/1058/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. Podk.z 2013r. poz. 2741)
Uchwała nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. Podk.z 2014r. poz. 2054)
Uchwała nr VIII/117/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015r. poz. 1054)
Uchwała nr XXVI/567/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016r. poz. 1956)
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.95.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczące stwierdzenia nieważności pkt 4 w zakresie treści „Miejsca ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości”, § 9 ust. 2 zdanie drugie w zakresie treści „oraz dezynfekcja co najmniej raz na kwartał”, § 9 ust. 3 i ust. 4, § 12 ust. 3, § 14 ust. 2 i ust. 3, § 15 ust. 3, ust. 4, ust. 5 uchwały Nr XXVI/567/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016r. poz. 1964)
 
Uchwała nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 207)
Uchwała nr L/939/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 1752)
Uchwała nr LXIII/1155/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 3812)
Uchwała nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014r. poz. 2055)
Uchwała nr VIII/116/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015r. poz. 1053)
 
Uchwała nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 2375)
Uchwała nr LXXI/1316/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014r. poz. 1259)
 
Uchwała nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 2376)
Uchwała nr LVI/1059/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 2917)
Uchwała nr LXXI/1317/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/981/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014r. poz. 1260)

Uchwała nr XXVI/565/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XIII/1866/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/565/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016r. poz. 1893)

 

 

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016r. poz. 1899)

  
Uchwała nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 2377)
Uchwała nr VIII/118/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LII/982/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015r. poz. 1225)
 
Uchwała nr LXXI/1183/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010r. Nr 18 poz.431)
  
Uchwała nr XLI/768/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012r. poz. 2176)
  
Uchwała nr LXXVIII/1407/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014r. poz. 2056)
Uchwała nr XXVI/566/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016r. poz. 1800)

                        

 

Opublikował(a): 06.06.2018 14:06, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 15.10.2012 15:11, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym