Wersja Archiwalna

Konsultacje w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE KOREKTY

 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

 

DLA GMINY MIASTO RZESZÓW DO ROKU 2023

 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.).

 

 Prezydent Miasta Rzeszowa


podaje do publicznej wiadomości informację o przystapieniu do konsultacji społecznych skorygowanej wersji dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023", który został przyjęty Uchwałą Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r., w zakresie zmian wprowadzonych w wyniku oceny dokumentu dokonanej przez Zespół ds. Rewitalizacji, powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.


 

 

 Konsultacje społeczne trwać będą od 16 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

 

Uwagi i wnioski do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023" będzie można składać za pomocą formularza (do pobrania na stronie BIP Miasta Rzeszowa ) do końca trwania konsultacji społecznych, tj. do dnia 6.03.2017 r. za pośrednictwem: 

  • poczty tradycyjnej:

o    na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,  fax. 017 87 54 105  

o    na adres: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pok. 320 (III piętro),

  • ustnie do protokołu  w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pok. 320 (III piętro)
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: mkz@erzeszow.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne- rewitalizacja” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu oraz zebranie uwag i opinii.

Dokument do wglądu w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa i w wersji elektronicznej na stronie BIP Miasta Rzeszowa. 

 

 Uwagi można składać do dnia 6 lipca 2017 r.

 

Zakres najważniejszych zmian wprowadzonych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” obejmuje:

1)      Aktualizację zapisów dotyczących powiązania LPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi na poziomie krajowym i ponadlokalnym pod kątem ich uaktualnienia.

2)      Uzupełnienie opisów wskaźników wykorzystanych do przeprowadzenia „Diagnozy społeczno-gospodarczej” (w tym także aktualizację danych przedstawionych w rozdziale 3 pod kątem danych uwzględniających rok 2015) oraz przebudowę rozdziałów 3 i 4 w celu uspójnienia treści w nich zawartych.

3)      Dodanie do dokumentu podrozdziału zawierającego analizę słabych i mocnych stron obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów oraz opis potencjałów do rozwoju tegoż obszaru.

4)      Modyfikację metodyki wyznaczania obszaru rewitalizacji, w wyniku której zmienił się zakres terytorialny zdelimitowanego obszaru rewitalizacji, do którego zostało włączone os. Pułaskiego (zmiana ta nie wiąże się jednak z wprowadzeniem do dokumentu nowych przedsięwzięć, gdyż os. Pułaskiego na podstawie „Diagnozy społeczno-gospodarczej” znalazło się w granicach najbardziej zdegradowanego obszaru miasta, w związku z czym, przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaplanowane również na terenie tego osiedla) – konsekwencją wprowadzonych zmian była korekta powierzchni oraz liczby ludności na obszarze rewitalizacji.

5)    Przebudowę rozdziałów 7 i 8 pod kątem wyodrębnienia podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rodziale 7 zapisano przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym dla prowadzonego procesu rewitalizacji, zaś w rozdziale 8 - pozostałe przedsięwzięcia wspomagające planowany w mieście proces rewitalizacji; dodatkowo, uwypuklono znaczenie przedsięwzięć społecznych tzw. miękkich, mających kluczowe znaczenie w prowadzeniu rewitalizacji.

6)   Przebudowę rozdziału dotyczącego komplementarności przedsięwzięć poprzez dodanie informacji wyjaśniających zależności i wzajemne powiązanie poszczególnych przedsięwzięć, a także wpływ przedsięwzięć uzupełniających na eliminację negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji.

7)   Dokonanie uzupełnienia m.in. w zakresie rezultatów społecznych oraz źródeł finsowania dla części przedsięwzięć. 

8)   Uspójnienie kolejności prezentacji przedsięwzięć w dokumencie z kolejnością zapisaną w Załączniku nr 1 (listą rankingową opracowaną przez Komisję opiniującą przedsięwzięcia do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023).


Do pobrania:

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023

Formularz zgłaszania uwag

 

Szczegółowe informacje na temat opracowania przez Gminę Miasto Rzeszów Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępne są na BIP Miasta Rzeszow w zakładce "Rewitalizacja: www.n.bip.erzeszow.pl/pozostale-sprawy/rewitalizacja

 

W przypadku wątpliwości bądź pytań dotyczących konsultacji społecznych, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3, pokój 320 - III piętro

tel.: 17 875 47 23, 17 875 44 77

e-mail: mkz@erzeszow.pl

Opublikował(a): 16.06.2017 07:56, Dominika Zięba
Wytworzył(a): 02.09.2016 13:50, Edyta Dawidziak
Drukuj Poleć znajomym