Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 23
Fax: 017 875 46 23
E-Mail: lubasw@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30


Dyrektor

Imię i nazwisko: p.o. Dyrektora Magdalena BARNAŚ-KISIEL
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 44 42
E-Mail: mbarnas@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zadania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 144/2007 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2007 r.:
 
 1. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli /AWK/ prowadzi audyt wewnętrzny oraz realizuje zadania kontrolne.
   
 1. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:
   

w zakresie audytu wewnętrznego:
 

 • realizacja zadań audytowych na podstawie opracowanych rocznych planów audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • realizacja zadań doradczych na wniosek zainteresowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta,
 • realizacja zadań doraźnych zleconych przez Prezydenta,
 • koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi,
 

w zakresie kontroli:

 • przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta planów kontroli w Urzędzie oraz innych podległych i nadzorowanych miejskich jednostkach organizacyjnych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli o jakich mowa w pkt 1,
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów ścigania i kontroli,
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 • koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez wydziały Urzędu,
 • udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji.
 
 
Tryb działania
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa oraz regulaminami:
 

 

Data opracowania

21.02.2008 r.

 

 Opracował

Wojciech Lubas

 

Zatwierdził

Magdalena Barnaś-Kisiel

 

Opublikował(a): 07.10.2019 09:00, Tomasz Wesołowski
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:37, Magdalena Barnaś - Kisiel
Drukuj Poleć znajomym