Wersja Archiwalna

Biuro Audytu Wewnętrznego

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 46 23
Fax: 017 875 46 23
E-Mail: lubasw@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30


Dyrektor

Imię i nazwisko: p.o. Dyrektora Magdalena BARNAŚ-KISIEL
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Telefon:  017 875 44 42
E-Mail: mbarnas@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

Zadania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 144/2007 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2007 r.:
1.        Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli /AWK/ prowadzi audyt wewnętrzny oraz realizuje zadania kontrolne.
2.        Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:
 
w zakresie audytu wewnętrznego:
·          realizacja zadań audytowych na podstawie opracowanych rocznych planów audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
·          realizacja zadań doradczych na wniosek zainteresowanych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta,
·          realizacja zadań doraźnych zleconych przez Prezydenta,
·          koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi,
 
w zakresie kontroli:
·          przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta planów kontroli w Urzędzie oraz innych podległych i nadzorowanych miejskich jednostkach organizacyjnych,
·          przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli o jakich mowa w pkt 1,
·          sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów ścigania i kontroli,
·          monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
·          współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
·          koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez wydziały Urzędu,
·          udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji.
 
 
 
Tryb działania
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa oraz regulaminami:
 

 

Data opracowania

21.02.2008 r.

 

 Opracował

Wojciech Lubas

 

Zatwierdził

Magdalena Barnaś-Kisiel

 

Opublikował(a): 07.10.2019 09:00, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:37, Magdalena Barnaś - Kisiel
Drukuj Poleć znajomym