Wersja Archiwalna

Dane kontaktowe

Siedziba

Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 87 54 742
Fax: 017 87 54 747
E-Mail: promocja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: p.o. Dyrektora Mariusz Piotr Sidor
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 87 54 740
E-Mail: msidor@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Struktura organizacyjna

W skład Wydziału Promocji, Kultury i Sportu wchodzą:
1) Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą;
2) Referat Kultury, Sportu i Turystyki.
Pracą referatów kierują kierownicy referatów.

Zadania

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu należy:
- w zakresie promocji:
1) organizowanie imprez promocyjnych krajowych i zagranicznych;
2) współpraca w zakresie promocji miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami;
3) zlecanie do wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście;
4) opracowywanie katalogu informacyjnego o możliwościach inwestowania w Mieście;
- w zakresie współpracy z zagranicą:
1) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi;
2) przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Miastem, a miastami i instytucjami zagranicznymi;
3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wizyt zagranicznych pracowników Urzędu oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych przez władze Miasta;
4) zapewnienie tłumaczeń tekstów obcojęzycznych,
- w zakresie prowadzenia miejskiej strony internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej:
1) prowadzenie oficjalnej strony internetowej Urzędu oraz BIP;
2) analizowanie informacji o Mieście ukazujących się na stronach internetowych oraz formułowanie właściwych dla celów promocji Miasta wniosków;
- w zakresie kultury:
1) planowanie dotacji z budżetu Miasta dla miejskich instytucji kultury;
2) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami twórców oraz organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
3) koordynacja działalności prowadzonej przez miejskie placówki upowszechniania kultury;
4) organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie Miasta;
5) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych;
6) organizowanie szkolnych imprez kulturalno – oświatowych;
7) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na organizację imprez kulturalno – artystycznych;
8) tworzenie, przekształcanie i likwidacja miejskich instytucji kultury;
9) opracowywanie programów udzielania dotacji w dziedzinie promocji kultury, nauki i oświaty;
10) prowadzenia rejestru samorządowych instytucji kultury;
- w zakresie sportu i turystyki:
1) planowanie środków budżetowych na funkcjonowanie placówek kultury fizycznej, dofinansowanie związków, klubów i stowarzyszeń sportowych;
2) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
3) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, współudział w organizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Miasta;
4) podejmowanie inicjatyw inspirujących rozwój i upowszechnienie sportu osób niepełnosprawnych;
5) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych;
6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych w zakresie sportu i turystyki;
7) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.

Tryb działania

Wydział działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Prowadzone sprawy

1. Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe – rodzaj dokumentów niezbędnych do wydania decyzji określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 r.

2. Wpisywanie do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

3. Wpisywanie do Rejestru Imprez Kulturalnych.

4. Udzielanie dotacji celowych dla organizacji, związków, stowarzyszeń i klubów zakresu kultury i sportu. Formularz wniosku o dofinansowanie. Wypełniony wniosek należy składać w wydziale, w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który składany jest wniosek.

5. Wpisywanie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wysokość opłat

Wydanie zezwolenia na imprezę masową - 82 zł.

Rejestry

Wydział prowadzi następujące rejestry:
- Rejestr Instytucji Kulturalnych - prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r.
- Rejestr Imprez Kulturalnych
- Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r.
- kluby i stowarzyszenia rejestrowane są w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. oraz prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Ewidencje

Wydział prowadzi ewidencję statutów jednostek współdziałających z Miastem oraz wszystkich organizacji, związków, stowarzyszeń i klubów, które otrzymują dotację celową.

Archiwa

Zgodnie z Rozdziałem X § 34.1 instrukcji kancelaryjnej akta spraw przechowywane są w wydziale przez rok kalendarzowy.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania

26 czerwca 2003 r., 21 sierpnia 2007 r.

Opracowała

Marzena Furtak Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Zatwierdził

Mariusz Piotr Sidor - p.o. Dyrektora Wydziału

Opublikował(a): 11.03.2014 14:51, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 04.08.2008 14:51, Marzena Furtak - Żebracka
Drukuj Poleć znajomym