Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: ul. Joselewicza 4 pok. 7 i 8, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 91
Fax: 17 875 46 90
E-Mail: konsument@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Radomir Stasicki
Siedziba: ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 91
E-Mail: konsument@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Podstawy prawne działania

1.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483), art. 76:
Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.
2.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r.,poz. 595)
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: …18) ochrony praw konsumenta.
3.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
- art. 37. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.
- art. 39. 1. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów".

Zadania

1)   zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2)   występowanie do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów;

3)   wytaczanie powództw cywilnych na rzecz konsumentów oraz występowanie do toczących się postępowań cywilnych za zgodą konsumentów;

 

 

4)   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

5)   pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

6)   współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi.


Procedury działania

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
W ramach tej kompetencji udzielane są:
- bezpośrednie porady konsumenckie w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie, ul. Joselewicza 4 pok. 7 i 8, 35-064 Rzeszów w godzinach od 7.30 do 15.30;
- telefoniczne porady konsumenckie, tel. 875 46 91;
- poprzez pocztę elektroniczną: konsument@erzeszow.pl

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
Jest to uprawnienie rzecznika obwarowane sankcją karną za nieudzielanie odpowiedzi na pytania bądź zarzuty sformułowane w wystąpieniu. Żądanie przez rzecznika określonych informacji rodzi publicznoprawny obowiązek ich udzielenia przez przedsiębiorcę i nie stanowi czynności cywilnoprawnej, lecz akt administracyjny, w stosunku do którego przedsiębiorcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Kompetencja ta nie jest zatem absolutna, lecz ograniczona wyłącznie do spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów. Rzecznik nie może występować do przedsiębiorców, gdy wpłynie do niego sprawa nie mająca charakteru konsumenckiego, tj. skarga przedsiębiorcy na przedsiębiorcę, skarga członka spółdzielni na organy spółdzielni. W takich przypadkach podejmowanie interwencji i nakładanie na przedsiębiorcę publicznoprawnych obowiązków stanowiłoby nadużycie prawa.

Niemniej ważnym dla pracy rzecznika jest jednak ustalenie, czy może wystąpić do przedsiębiorcy, gdy konsument nie posiada żadnych dokumentów świadczących o zasadności konkretnego roszczenia konsumenckiego, tj. w przypadku zagubienia rachunków, wygaśnięcia roszczeń, lekkomyślnego zawarcia niekorzystnej umowy, itp. Czy w tego rodzaju skargach żądanie od przedsiębiorców wyjaśnień nie stanowi swego rodzaju nadużycia? Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że w tych przypadkach dopuszczalne jest podjęcie wystąpienia, chociażby w celu wyjaśnienia sprawy, tj. uzyskania jednoznacznych informacji i stanowiska przedsiębiorcy wobec roszczeń konkretnego konsumenta. Poza tym rzecznik nie winien się kierować w swojej pracy wyłącznie „minimalizmem ustawowym”, tj. dochodzeniem roszczeń tylko i wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Czy można stwierdzić, że skarga jest całkowicie bezzasadna, gdy po dwóch latach użytkowania samochodu klient zgłasza u sprzedawcy reklamację tego towaru (a więc po wygaśnięciu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu nienależytej jakości towaru konsumpcyjnego)? Czy tego typu towar ze względu na taką regulację prawną powinien bezkolizyjnie działać jedynie przez okres dwóch lat? Wydaje się, że dla tego typu przypadków rzecznik powinien występować do przedsiębiorców nie powołując się jedynie na obowiązujące przepisy prawne, lecz również na istnienie pewnych obyczajów kupieckich, na możliwość rozwiązania każdego sporu konsumenckiego również w formie gestu handlowego. Skuteczne działanie nie zawsze musi odwoływać się do wezwań, żądań, czy kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jest jeszcze szeroki wachlarz działań polubownych, wszelkiego rodzaju apeli, odwołań do dobrych obyczajów kupieckich, itp. Pewnym nadużyciem wydawałoby się natomiast informowanie w treści wystąpienia przedsiębiorców o możliwości wytoczenia przeciwko nim powództwa cywilnego na rzecz skarżącego konsumenta, w sytuacji, gdy nie ma ku temu stosownych dowodów, poza twierdzeniami i żądaniami konsumenta.

3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
Decyzje o wytoczeniu powództwa cywilnego w konkretnej sprawie konsumenckiej podejmuje rzecznik na podstawie zebranego wraz z konsumentem materiału dowodowego oraz po przeanalizowaniu wszelkich aspektów sprawy. Przy czym konsument nie może żądać od rzecznika wytoczenia powództwa cywilnego w konkretnej sprawie. Nie oznacza to jednak, że w tym zakresie rzecznik może podejmować arbitralne decyzje, nie kierując się z góry ustalonymi kryteriami.
Podejmując decyzje o wytoczeniu powództwa cywilnego winien przeanalizować szereg aspektów konkretnej sprawy. Po pierwsze zasadność powództwa cywilnego, tj. czy sprawa nie jest obarczona zbyt dużym ryzykiem oddalenia powództwa z powodu braków dowodowych, czy też innych uchybień, np. wygaśnięcie roszczeń, niejednoznaczne opinie rzeczoznawców, itp. Należy mieć na uwadze okoliczność, że obowiązujące przepisy prawne zwalniając rzecznika od kosztów sądowych dopuszczają jednocześnie, w przypadku oddalenia powództwa, zasądzenie od budżetu miasta kosztów zastępstwa procesowego. Poza tym należy zważyć, czy określone postępowanie przedsiębiorcy ma charakter powszechny i godzi w interesy szerszej grupy konsumentów. Najbardziej jednak pożądanym kryterium jest precedensowy charakter sprawy. Po to rzecznik wytacza powództwa cywilne, by przekonać konsumentów do dochodzenia swych praw i utrzymać ich w przekonaniu, że konsekwentne dochodzenie zazwyczaj kończy się pozytywnym efektem. W ten sposób rzecznik kreuje postawy konsumentów, wpływa na zachowania przedsiębiorców. Tego typu sprawy winny być nagłaśniane jednocześnie w środkach masowego przekazu.
Na pewno zbyt rygorystyczna ocena zasadności skarg konsumenckich spowodować może marginalizację urzędu rzecznika. Procedowanie wyłącznie w sprawach, których finał jest oczywisty (i bezpieczny dla rzecznika) nie wpłynie w pozytywny sposób na zachowania i obyczaje przedsiębiorców, a rola rzecznika zostanie zepchnięta do roli bezwzględnego egzekutora. Ta rola wydaje się niepożądaną z wielu względów. Po pierwsze należy wypracować wśród środowiska przedsiębiorców przekonanie, że wszczęcie postępowania przez rzecznika nieuchronnie doprowadzi do pozytywnego dla konsumenta zakończenia sporu, ale tylko w przypadkach, gdy przedsiębiorcy w rażący sposób łamią prawa konsumenckie. Ponadto skuteczna ochrona konsumentów wymaga szerokiego dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców, a dialog taki może podjąć osoba, która jest zdolna do pewnego kompromisu i zrozumienia obu stron sporu, ciesząca się zaufaniem ze strony konsumentów jak i środowiska przedsiębiorców.

4. Współdziałanie z organami ochrony konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi.
Współdziałanie z UOKiK może przybierać formę wymiany informacji konsumenckiej, może jednak przybrać formę formalnoprawną, gdy rzecznik składając wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów staje się stroną postępowania toczącego się przed Prezesem UOKiK.
Nie można się obyć również bez ścisłej współpracy z Inspekcją Handlową, której kompetencje w pewnym zakresie powielają się z kompetencjami rzecznika konsumentów, tj. zarówno rzecznik jak i Inspekcja mają możliwość wszczęcia postępowania mediacyjnego. Praca obu organów winna być skoordynowana, aby nie istniały znaczne rozbieżności w sposobach postępowania oraz by praca obu organów nie powielała się bez potrzeby.
Współdziałanie z organizacjami konsumenckimi polega głównie na wymianie informacji – rzecznicy najczęściej przekazują informacje o precedensowych sprawach do publikacji w Biuletynie Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Stowarzyszenie to organizuje również, na zlecenie UOKiK, szkolenia dla rzeczników. Bardzo pomocne dla pracy rzecznika okazują się badania prowadzone wśród konsumentów przez organizacje konsumenckie. Dzięki nim rzecznicy uwrażliwiają swoje działania na konkretne sprawy, które według badań stanowią najczęstsze problemy dla konsumentów. Zadania rzecznika również w dużej mierze powielają się z zadaniami organizacji konsumenckich, które wspomagają konsumentów w dochodzeniu uprawnień, wytaczają na ich rzecz powództwa cywilne i tutaj zachodzi konieczność skoordynowania działań.

5. Pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
Ta kompetencja winna być wykonywana na bieżąco, w miarę ujawniania wykroczeń popełnianych na szkodę konsumentów. Nie ma zatem możliwości zaplanowania ilości tego typu postępowań, ani potrzeby ustalania szczególnych metod jej wykonywania.

Wysokość opłat

Wszelkie czynności podejmowane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie na rzecz konsumentów są bezpłatne. W niektórych przypadkach, konsumenci wnioskujący o wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym mogą być poproszeni przez rzecznika o zlecenie i opłacenie opinii rzeczoznawcy. Rzecznik nie powinien pozywać przedsiębiorców w przypadku, gdy nie dysponuje odpowiednią dokumentacją i istnieje konieczność sporządzenia odpowiednich opinii, ekspertyz (np. w przypadku, gdy przedsiębiorca zlecił opinię uprawnionemu rzeczoznawcy o jakości reklamowanego towaru, z której wynika bezzasadność roszczeń konsumenckich).

Wykaz instytucji zajmujących się ochroną konsumentów:

Instytucje w Rzeszowie:
1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie
2. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie - www.ihrzeszow.ires.pl
3. Klub Federacji Konsumentów w Rzeszowie - 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 4
4. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie - Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Andrzej Konieczkowski ul. Ks. Ściegiennego 6 a, 38-400 Krosno, tel. (0-13) 432-07-52, fax (0-13) 432-69-33
5. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Sławomir Morawski, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, tel./fax (0-17) 853-34-38

Wykaz powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów z terenu województwa podkarpackiego:
1. Brzozów - 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel/fax: (13) 43 42 645 w.38;
2. Dębica - 39-200 Dębica, ul. Ogrodowa 4, (014) 680 31 00, fax: 680 31 36;
3. Jasło - 38-200 Jasło, ul. Rynek 18, (013) tel/fax: 448 34 20 w. 112, fax. 448 34 10;
4. Kolbuszowa - 36-100 Kolbuszowa ul. 11 Listopada 10 tel. 17 7445742, fax 17 2271523
5. Krosno – Miejski Rzecznik Konsumentów - 38-400 Krosno ul. Staszica 2, (013) 436 33 39, fax: 436 28 65, Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, (013) 437 57 13, 437 58 00;
6. Leżajsk - 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8, (017) 242 85 01, fax: 242 83 21;
7. Lubaczów - 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1, (016) 632 87 11, 632 14 36, fax: 632 38 46, powiatl@poczta.onet.pl;
8. Łańcut - 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2, (017) 225 22 02, fax: 225 69 70;
9. Mielec - 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2b, (017) 780 04 15;
10. Nisko - 37-400 Nisko, Plac Wolności 2, (15) 841 20 57, 841 21 69, fax: 841 27 00;
11. Przemyśl – Miejski Rzecznik Konsumentów - 37-700 Przemyśl ul. Ratuszowa 10a, (016) 678 40 09, 678 68 20, fax: 678 64 49, mail@um.przemysl.pl, Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 37-700 Przemyśl, Pl. Dominikański 3, (016) 678 50 51 w. 249, 678 24 24, fax: 678 27 60;
12. Przeworsk - 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, (016) 648 70 09, 648 94 84;
13. Ropczyce - 39-100 Ropczyce, ul. Sienkiewicza 1, (017) 221 81 fax: 222 85 71;
14. Sanok - 38-500 Sanok, Rynek 1, (013) 465 29 18, 464 19 70, fax: 465 29 88, rzecznik@powiat-sanok.pl;
15. Stalowa Wola - 37-450 Stalowa Wola, Ks. J. Popiełuszki 17, (015) 843 36 60, 842 57 07 w.20, fax. 843 36 59, rzecznik@powiatstalowa.pl;
16. Strzyżów - 38-100 Strzyżów, Przecławczyka 15, (017) 276 50 01 fax.w. 13, 276 50 03, ip@strzyzow.un.pl;
17. Tarnobrzeg – Miejski Rzecznik Konsumentów - 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 101, (015) 822 65 70 wew. 567/568, fax: 822 25 04; Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 39-400 Tarnobrzeg, 1 Maja 4, (015) 822 15 95, 822 16 46, fax: 822 39 22;
18. Ustrzyki Dolne - 38-700 Ustrzyki Dolne,Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,ul.Bełska 22, (013) 471 10 80 w.57 nr.pok.25, rzeczkonspowbieszcz@interia.pl;

Instytucje ogólnokrajowe
1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl
2. Europejskie Centrum konsumenckie - www.konsument.gov.pl
3. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej - www.giih.gov.pl
4. Federacja Konsumentów - www.federacja-konsumentow.org.pl
5. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - www.skp.pl
6. Arbiter bankowy - www.zbp.pl
7. Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl
8. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty - www.urtip.gov.pl
9. Urząd Regulacji Energetyki - www.ure.gov.pl

Data opracowania - 2 listopada 2005 r., 26 lutego 2008 r., 1 kwietnia 2011 r., 6 listopada 2011 r.

Przygotował - Radomir Stasicki Miejski Rzecznik Konsumentów

Zatwierdził - Radomir Stasicki Miejski Rzecznik Konsumentów

Opublikował(a): 20.08.2018 10:00, Marietta Benedyk
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Radomir Stasicki
Drukuj Poleć znajomym