Wersja Archiwalna

Biuro Prasowe

Siedziba

Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 41 14
Fax: 017 875 41 13
E-Mail: brzp@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Maciej CHŁODNICKI
Siedziba: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 41 30
E-Mail: m.chlodnicki@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Podstawa prawna

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa załącznik do zarządzenia Nr 144/2007 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2007 r.
 

Struktura organizacyjna

W Biurze Prasowym pracują dwie osoby: rzecznik prasowy i jeden pracownik podlegający rzecznikowi
 

Regulamin wewnętrzny

Biuro nie ma wewnętrznego regulaminu organizacyjnego
 

Zadania:

1. Przedstawianie Prezydentowi ważniejszych publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności organów miasta,
2. Analizowanie informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności organów miasta,
3. Przygotowywanie, we współpracy z właściwymi wydziałami i kierownikami jednostek organizacyjnych, odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe, telewizyjne i radiowe,
4. Współpraca ze środkami publicznego przekazu w zakresie przekazywania informacji o działalności Urzędu, Prezydenta i Rady,
5. Przekazywanie środkom społecznego przekazu komunikatów o decyzjach, programach i ważniejszych działaniach organów miasta, oraz Urzędu,
6. Koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem biuletynu informacyjnego,
7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy odnoszące się do działalności Prezydenta i Rady, oraz wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta, kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
8. Współdziałanie z dyrektorami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania w dziedzinie kreowania prawidłowego wizerunku miasta,
9. Organizowanie konferencji prasowych,
10.

Archiwizowanie prasy oraz nagranych programów radiowych i telewizyjnych.

Tryb działania
Dziennikarze zainteresowani uzyskaniem informacji kierują pytania do Biura Prasowego bezpośrednio, telefonicznie, lub pocztą internetową, a pracownicy udzielają odpowiedzi w porozumieniu z prezydentem, wiceprezydentami i odpowiednimi wydziałami tak szybko, jak to jest możliwe.
Wysokość opłat
Biuro Prasowe nie pobiera żadnych opłat.

Rejestry, archiwa, ewidencje

Rejestr sprostowań nieprawdziwych informacji opublikowanych w mediach.

Biuro Prasowe okresowo przechowuje prasę, kserokopie wycinków prasowych, oraz nagrania ważniejszych audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce dotyczącej samorządu, Urzędu Miasta i instytucji podlegających samorządowi.

Informacje nieudostępnione

Odpowiedzi na zapytania dziennikarzy nie mogą zawierać informacji niejawnych, chronionych prawem.

Prowadzone sprawy

Nie dotyczy

Data opracowania
26 czerwca 2003 r., 19.02.2008 r., 23 października 2008 r.

Opracował
Maciej Kiczor - podinspektor

Zatwierdził
Maciej Chłodnicki - Rzecznik Prasowy Prezydenta Rzeszowa

Opublikował(a): 20.05.2015 14:30, Maciej Chłodnicki
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:40, Maciej Chłodnicki
Drukuj Poleć znajomym