Wersja Archiwalna

Wydział Architektury

W budynku tym, mieścii się 
Wydział Architektury
W budynku tym, mieścii się Wydział Architektury

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon: 1 77 88 99 00
Fax:      17 875 43 40
E-Mail: ar@erzeszow.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,
                                            środa  7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Andrzej SKOTNICKI
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon: 1 77 88 99 00
E-Mail:   skotnickia@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

 

 

Zadania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - prowadzenie spraw i przygotowywanie rozstrzygnięć  administracyjnych wynikających z przepisów

  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.2012.647 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

  • ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U.2010.243.1623 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

  • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.

(Dz.U.2008.193.1194 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ,

  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.

(Dz.U.2012.1015 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych ,

  

   - przygotowywanie zaświadczeń właściwych dla starosty w zakresie wykonywania funkcji administracyjno-budowlanej ;

   - współpraca z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa i innymi wydziałami w przygotowywaniu materiałów wyjściowych
      do organizowanych konkursów architektonicznych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Prowadzone sprawy:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. Zezwolenia i decyzje 
      - decyzje o warunkach zabudowy
      - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
      - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
      - decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
      - decyzje pozwoleń na budowę / rozbiórkę
      - zmiana decyzji pozwolenia na budowę
      - przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
      - zmiana sposobu użytkowania obiektu

   2. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

   3. Zaświadczenia
      - (np. o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o samodzielności lokali)

   4. Wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
       oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa.

 

DRUKI  i  WNIOSKI  do pobrania  >>>>>>Struktura Wydziału
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Wydziałem Architektury kieruje:
     - Dyrektor Wydziału
     - przy pomocy Zastępców Dyrektora


   W skład Wydziału wchodzą następujące stanowiska i zespoły merytoryczne:

      1. Stanowiska pracy do bezpośredniej obsługi merytorycznej interesantów
            (zwane "rejonami"), których terenowy obszar właściwości określa Dyrektor Wydziału ;

      2. Zespół stanowisk do spraw przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy
            oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ;

      3. Stanowiska pracy do spraw weryfikacji projektów budowlanych ;

      4. Stanowisko pracy do spraw związanych z przekształceniami własnościowymi lokali
             i do spraw egzekucji administracyjnej oraz rejestrów pozwoleń i statystyki ;

      5. Stanowisko pracy do spraw współpracy z jednostkami planowania przestrzennego
            oraz rejestrów decyzji o warunkach i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ;

      6. Stanowisko pracy do spraw obsługi kancelaryjno – biurowej ;

      7. Stanowisko pracy do spraw obsługi informatyczno – technicznej ;

      8. Stanowiska pracy do spraw obsługi sekretariatu.


                  Stan wydziału - 38 osób (37,5 etatu).Tryb działania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Podania i wnioski w celu uzyskania odpowiednich decyzji, zaświadczeń i pozostałych spraw można składać:

      - w sekretariacie Wydziału Architektury - ul. Kopernika 15
      - w Ratuszu - ul. Rynek 1
      - lub przesłać pocztą na w/w adres


   W sekretariacie Wydziału Architektury można pobrać formularze do złożenia wniosków w następujących sprawach:

      1 - wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
      2 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
      3 - wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę
      4 - wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
      5 - wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
      6 - wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
      7 - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
      8 - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
      9 - wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
      10 - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
              ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

DRUKI  i  WNIOSKI  do pobrania  >>>>>>

 


Wysokość opłat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.

   Wysokość opłaty skarbowej za uzyskane decyzje i zaświadczenia reguluje ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. 
                                                    (Dz.U.2012.1282 , tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

   Decyzje w sprawach zabudowy mieszkaniowej są zwolnione z opłaty skarbowej.Ewidencje, Archiwa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ewidencje
      Wydział Architektury nie prowadzi ewidencji, których dane byłyby udostępniane.

   Archiwa
      Dokumenty wszystkich spraw prowadzonych w Wydziale są przekazywane do archiwum zakładowego.
      Udostępnianie tych dokumentów w uzasadnionych przypadkach, następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.Informacje nieudostępnione

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie udostępnia się danych osobowych osób biorących udział w postępowaniach administracyjnych.Data opracowania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 października 2008 r.

22 kwietnia 2013 r.Opracowała
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dr inż. arch. Beata Bieleń-Zajdel

Opublikował(a): 17.12.2016 00:15, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym