Wersja Archiwalna

Wydział Budżetowy

Z dniem 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową Miasta Rzeszowa obejmuje Bank PKO BP S.A.

  Rachunek podstawowy budżetu Miasta:

 

                                       91 1020 4391 0000 6402 0144 6038

 

 na który wpływają środki z tytułu:

·         subwencji z budżetu państwa, dotacji z budżetu państwa,

·         udziałów w podatkach stanowiących budżet państwa,

·         dochodów z jednostek budżetowych obsługiwanych przez Miasto Rzeszów,

·         dochodów z urzędów skarbowych (§ 0500, § 0360, § 0350, § 0910).

 

 Rachunek pomocniczy:

  

 47 1020 4391 0000 6602 0144 6053

 

na który przekazywane są wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (m.in. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego).

 

 Siedziba

Adres: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

Infolinia:  1 77 88 99 00

Fax: 17 875 42 77
E-mail: bu@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30

Dyrektor

Imię i nazwisko: Janina WILK
Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów
E-mail:
bu@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

                       Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej.

 

 
 Z-ca dyrektora

 Imię i nazwisko: Bożena RZUCIDŁO

Siedziba: ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów

E-mail: brzucidlo@erzeszow.pl

 

Kompetencje: Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Księgowości Budżetu Miasta.

 

 

Struktura organizacyjna 

 1. Wydziałem Budżetowym kieruje dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy dyrektora.

 2. W Wydziale Budżetowym tworzy się następujące oddziały:

1) Oddział Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej, którego pracą kieruje kierownik oddziału,

2)  Oddział Księgowości Budżetu Miasta, którego pracą kieruje kierownik oddziału.

 3. Do zadań Wydziału Budżetowego należy w szczególności:

    1) opracowywanie uchwały budżetowej miasta i jej zmian;

2) opracowywanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej bieżąca aktualizacja;

3) opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu miasta oraz o kształtowaniu się WPF;

4) obsługa finansowo – księgowa budżetu miasta jako gminy i powiatu. 

4. Do zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej należy:

1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej miasta, ich analiza i weryfikacja;

2) opracowywanie uchwały budżetowej miasta wraz z objaśnieniami we współpracy z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;

3) opracowywanie we współdziałaniu z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej;

4) zawiadamianie jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem wydziałów merytorycznych, o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcje budżetu, uchwale budżetowej i uchwałach zmieniających budżet, niezbędnych do opracowania planów finansowych;

5) opracowywanie zarządzeń Prezydenta w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta i uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie  - zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych;

6) opracowywanie, we współpracy w wydziałami planu finansowego urzędu;

7) opracowywanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej bieżące aktualizowanie we współdziałaniu z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;

8) opracowywanie raportów z realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

9) opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz innych uchwał związanych z budżetem;

10) przygotowanie we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi projektu uchwał Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

11) weryfikacja poleceń przekazania środków dla jednostek organizacyjnych;

12) opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu dla potrzeb Prezydenta i Zastępców Prezydenta, Skarbnika i komisji Rady Miasta;

13) sporządzanie:

a) informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego przedkładanej przez Prezydenta Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze;

b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta z uwzględnieniem stopnia realizacji przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych przedkładanego przez Prezydenta Radzie i RIO;

14) opracowywanie ankiet dotyczących budżetu miasta;

15) prowadzenie spraw związanych z ratingiem miasta;

16) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw budżetowych.

5. Do zadań Oddziału Księgowości Budżetu Miasta należy:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem kont;

2) ewidencja rozrachunków z urzędami skarbowymi z tytułu realizowanych przez nie podatków stanowiących dochód miasta;

3) ewidencja wpływów z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz terminowa, zgodna z zawartymi umowami realizacja ich spłat;

4) ewidencja udzielonych pożyczek i ich spłat;

5) sporządzanie przelewów środków budżetowych dla urzędu i jednostek budżetowych na realizację wydatków objętych planami finansowymi;

6) terminowe rozlicznie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim i jednostkami bezpośrednio realizującymi te zadania;

7) ewidencja syntetyczna i analityczna  wydatków niewygasających;

8) ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych oraz wydatków nimi finansowanych;

9) sporządzanie sprawozdań jednostkowych budżetu m.in.:

a) z wykonania planu dochodów wpływających bezpośrednio na rachunki bankowe budżetu (rachunek podstawowy i rachunki wyodrębnione budżetu),

b) z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (miasta na prawach powiatu),

    c) o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

    d) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

    e) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

f) z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych,

    g) o stanie środków na rachunkach bankowych;

10) przyjmowanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych wynikających z obowiązujących przepisów;

11) sporządzanie zbiorczych sprawozdań w szczegółowości sprawozdań jednostkowych;

12) sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu;

13) sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych oświaty, rachunku zysków i strat tych jednostek oraz zestawienia zmian w funduszu;

14) dokonywanie zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych w całości dotacji z budżetu państwa i innych instytucji;

15) opracowywanie miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta oraz o zadłużeniu miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji;

16) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów, pożyczek i emisją obligacji;

17) prowadzenie spraw związanych z wyborem banku obsługującego budżet miasta;

18) prowadzenie spraw związanych z wyborem firmy badającej sprawozdanie finansowe miasta;

19) bieżąca analiza płynności finansowej;

20) lokowanie wolnych środków pieniężnych.

Tryb działania:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.

 Sprawozdania i bilanse z wykonania budżetu

 

Opracowała:
 
Agnieszka Głowa - Podinspektor w Wydziale Budżetowym
 

 

 

Opublikował(a): 29.07.2019 08:00, Agnieszka Głowa
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Marta Mazurkiewicz
Drukuj Poleć znajomym