Wersja Archiwalna

Wydział Edukacji

Siedziba

Adres: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00
Fax: 17 875 45 93
E-Mail: edukacja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zbigniew BURY
Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail: zbury@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę.


Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 19/2013 r., z dnia 27 lutego 2013 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Struktura organizacyjna

1. Wydziałem Edukacji zarządza dyrektor wydziału, przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.
2. W Wydziale Edukacji tworzy się:

   1) Oddział Stypendiów, którego pracą kieruje kierownik oddziału;

   2) Biuro Projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców", którego pracą kieruje koordynator projektu.

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół, granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz innych placówek publicznych;
2) prowadzenie spraw dotyczących działalności publicznych przedszkoli, szkół, a także innych placówek oświatowych w zakresie zapewnienia im kadrowych oraz organizacyjnych warunków do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
3) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem rozwiązań dotyczących priorytetowych zagadnień polityki edukacyjnej miasta;
4) zatwierdzanie na dany rok szkolny arkuszy organizacyjnych podległych miastu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
5) prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego oraz nauki przez dzieci i młodzież;
6) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
7) umieszczanie nieletnich w ośrodkach wychowawczych oraz kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego;
8) monitorowanie działalności przedszkoli, szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, finansowych i administracyjno-gospodarczych;
9) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a także udzielanie oraz rozliczanie dotacji dla tych szkół i placówek;
10) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
11) w zakresie powierzonym przez Prezydenta, monitorowanie realizacji zadań wykonywanych przez podległe jednostki organizacyjne w zakresie merytorycznyym i organizacyjnym, nie zastrzeżonym przepisami prawa dla innych podmiotów.

Do zadań Oddziału Stypendiów należy w szczególności: prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i pomocy materialej uczniom.

Do zadań Biura Projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" należy w szczególności: sprawowanie nadzoru nad postępami realizacji rzeczowej i finansowej projektu oraz prawidłową jego realizacją.

Wydział Edukacji wspomaga nadzór Prezydenta nad Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie, Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie, przedszkolami, szkołami oraz pozostałymi placówkami oświatowymi miasta.

 

Opublikował(a): 07.11.2013 09:04, Agnieszka Lęcznar-Bogusz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym