Wersja Archiwalna

Wydział Edukacji

Siedziba

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów (Oddział Stypendiów)

Telefony:

             Infolinia: 17 7889900

             Oddział Stypendiów: 17 8754594

             Biuro Projektu: 17 8754596


Fax: 17 8754593
e-mail: edukacja@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, środa: 7.30 - 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zbigniew BURY

Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Telefon: 17 7889900

e-mail: zbury@erzeszow.pl

Kompetencje: Kieruje Wydziałem i organizuje jego pracę przy pomocy dwóch zastępców:

Zastępca Dyrektora:

Imię i nazwisko: Wiesława SZYMAŃSKA

Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Telefon: 17 7889900

e-mail: wszymanska@erzeszow.pl

p.o. Zastępcy Dyrektora:

Imię i nazwisko: Adam KUNIOR

Siedziba: pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Telefon: 17 7889900

e-mail: akunior@erzeszow.plStruktura organizacyjna

W Wydziale Edukacji tworzy się:

   1) Oddział Stypendiów, którego pracą kieruje kierownik oddziału;


Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół, granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz innych placówek publicznych;
2) prowadzenie spraw dotyczących działalności publicznych przedszkoli, szkół, a także innych placówek oświatowych w zakresie zapewnienia im kadrowych oraz organizacyjnych warunków do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
3) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem rozwiązań dotyczących priorytetowych zagadnień polityki edukacyjnej miasta;
4) zatwierdzanie na dany rok szkolny arkuszy organizacyjnych podległych miastu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
5) prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego oraz nauki przez dzieci i młodzież;
6) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
7) umieszczanie nieletnich w ośrodkach wychowawczych oraz kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego;
8) monitorowanie działalności przedszkoli, szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, finansowych i administracyjno-gospodarczych;
9) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, a także udzielanie oraz rozliczanie dotacji dla tych szkół i placówek;
10) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
11) w zakresie powierzonym przez Prezydenta, monitorowanie realizacji zadań wykonywanych przez podległe jednostki organizacyjne w zakresie merytorycznyym i organizacyjnym, nie zastrzeżonym przepisami prawa dla innych podmiotów.

Do zadań Oddziału Stypendiów należy w szczególności: prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i pomocy materialej uczniom.

Wydział Edukacji wspomaga nadzór Prezydenta nad przedszkolami, szkołami oraz Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie, Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie.


Tryb działania

Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Ewidencje

Wydział prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych.


Opracował: Zbigniew Bury

Zatwierdził: Zbigniew Bury

 

 

Opublikował(a): 10.06.2016 15:17, Agnieszka Lęcznar-Bogusz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:41, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym