Wersja Archiwalna

Ogólne informacje o wydziale

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 48 00
Fax: 017 875 48 09
E-Mail: ge@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W WYDZIALE

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zbigniew SEBZDA
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 48 00
E-Mail: ge@um.rzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Informacja wydziału geodezji

 

 

 

 

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Zarządzenie Nr 19/2003 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Tryb działania

Obsługę administracyjną i organizacyjną /gospodarczą/ zapewnia sekretariat Wydziału – ul. Kopernika 15, tel. 0 17 875 48 00

Prowadzona jest obsługa stron z zakresu ewidencji gruntów i mapy zasadniczej. Informacje z ww. zakresów uzyskuje się po złożeniu wniosku – wykonanie zlecenia /druk/ i uiszczeniu opłaty skarbowej. Informacje te obejmują kopie mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, potwierdzenie zgodności dokumentacji z zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz udostępnienie wglądu do zasobu. Udostępnianie ww. informacji nie może naruszać ustawy o ochronie danych osobowych. Opłaty za uzyskane informacje wpłaca się w kasie, w siedzibie Wydziału.

 Zadania

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, modernizacji ewidencji, wprowadzanie zmian, przeprowadzanie postępowania administracyjnego, zarządzanie i aktualizacja zasobu w systemie informatycznym,

- gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym podmiotom,

- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie opinii zawierającej stanowisko członków Zespołu i konsultantów branżowych,

- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkowa nieruchomości,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,


Pracą Wydziału kieruje Dyrektor-Geodeta powiatowy przy pomocy Zastępcy oraz kierowników oddziałów i kierownika ośrodka.
W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, posługujące się przy oznakowaniu prowadzonych spraw i akt niżej określonymi symbolami:
1. Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków – GE II
2. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – GE V
3. Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych – GE I
4. Stanowisko pracy nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości - GE III
5. Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej - GE IV
6. Stanowisko ds. archiwizacji zasobu geodezyjnego – GE VIII
W Wydziale Geodezji działa Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – GE –VI

Dyrektor Wydziału bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez:
- Zastępcę Dyrektora;
- Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- Kierownika Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków;
- Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
- Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- Stanowisko pracy nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
- Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej;
- Stanowisko ds. archiwizacji zasobu geodezyjnego;
 

Opublikował(a): 07.08.2012 11:31, Zbigniew Sebzda
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Zbigniew Sebzda
Drukuj Poleć znajomym