Wersja Archiwalna

ogólne informacje o wydziale

Siedziba

Adres: ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
Telefon: 017 875 48 00
Fax: 017 875 48 09
E-Mail: ge@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W WYDZIALE

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Zbigniew SEBZDA
Siedziba: ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów
Telefon: 017 875 48 00
E-Mail: ge@um.rzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracę Wydziału.

Informacja wydziału geodezji

 

 

 

 

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Zarządzenie Nr 19/2003 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Tryb działania

Obsługę administracyjną i organizacyjną /gospodarczą/ zapewnia sekretariat Wydziału – ul. Kopernika 15, tel. 0 17 875 48 00

Prowadzona jest obsługa stron z zakresu ewidencji gruntów i mapy zasadniczej. Informacje z ww. zakresów uzyskuje się po złożeniu wniosku – wykonanie zlecenia /druk/ i uiszczeniu opłaty skarbowej. Informacje te obejmują kopie mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, potwierdzenie zgodności dokumentacji z zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz udostępnienie wglądu do zasobu. Udostępnianie ww. informacji nie może naruszać ustawy o ochronie danych osobowych. Opłaty za uzyskane informacje wpłaca się w kasie, w siedzibie Wydziału.

 Zadania

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, modernizacji ewidencji, wprowadzanie zmian, przeprowadzanie postępowania administracyjnego, zarządzanie i aktualizacja zasobu w systemie informatycznym,

- gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym podmiotom,

- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie opinii zawierającej stanowisko członków Zespołu i konsultantów branżowych,

- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkowa nieruchomości,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,

- prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz na rzecz miasta dla realizacji celów publicznych, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, przyjmowanie wniosków dotyczących zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą (mienie zabużańskie), ustalenie odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne przed dniem 1 stycznia 1998 r .


Pracą Wydziału kieruje Dyrektor-Geodeta powiatowy przy pomocy Zastępcy oraz kierowników oddziałów i kierownika ośrodka.
W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, posługujące się przy oznakowaniu prowadzonych spraw i akt niżej określonymi symbolami:
1. Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków – GE II
2. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – GE V
3. Oddział Gospodarki Nieruchomościami – GE VII
4. Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych – GE I
5. Stanowisko pracy nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości - GE III
6. Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej - GE IV
7. Stanowisko ds. archiwizacji zasobu geodezyjnego – GE VIII
W Wydziale Geodezji działa Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – GE –VI

Dyrektor Wydziału bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez:
- Zastępcę Dyrektora;
- Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- Kierownika oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków;
- Kierownika Oddziału Gospodarki Nieruchomości
- Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
- Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- Stanowisko pracy nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
- Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej;
- Stanowisko ds. archiwizacji zasobu geodezyjnego;
 

Opublikował(a): 02.09.2011 09:15, Paweł Nabel
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Zbigniew Sebzda
Drukuj Poleć znajomym