Wersja Archiwalna

Wydział Komunikacji

 
 


SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ OD 01.01.2015, BANKU OBSŁUGUJĄCEGO URZĄD MIASTA RZESZOWA INFORMUJEMY, ŻE RACHUNKIEWM WŁAŚCIWYM DO UISZCZANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW I WYDAWANIEM UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI JEST RACHUNEK PKO BP SA NR: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.

OPŁATA SKARBOWA
PKO BP S.A. O/RZESZÓW
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 


SiedzibaAdres: Pl. Ofiar Getta 7, 35-064

Infolinia: 1 77 88 99 00
Rejestracja pojazdów: 17 875 45 66
Prawa jazdy: 17 875 45 75,   17 875 45 74
Fax: 17 875 45 65
E-Mail:
km@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00


ZAREZERWUJ TERMIN
WIZYTY W WYDZIALE

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Krzysztof WADIAK
Siedziba: Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Infolinia:  1 77 88 99 00
E-Mail:
wadiakk@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje i organizuje pracą Wydziału.Z-ca Dyrektora


Dyrektor Wydziału Komunikacji zarządza Wydziałem przy pomocy zastępcy dyrektora:
Imię i nazwisko: Irena TABĘCKA
Siedziba: Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
Infolinia: 1 77 88 99 00
E-Mail:
tabeckai@erzeszow.pl

 

ZADANIA

1. Wydziałem Komunikacji zarządza dyrektor wydziału, przy pomocy zastępcy dyrektora i kierowników referatów,
2. Do zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:
- wydawanie zezwoleń dla ośrodków szkolenia kierowców oraz sprawowanie nadzoru nad nimi, kontrolowanie dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców;
- prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydawanie im stosownych legitymacji;
- sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz wydawanie upoważnień tym stacjom
do wykonywania badań technicznych;
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych;
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem:
a) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego ( rzeczy, osób oraz taksówką),
b) zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
- prowadzenie spraw związanych z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego;
- prowadzenie spraw związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnej i przeprowadzaniem egzaminów  w zakresie transportu drogowego taksówką;
- kompleksowa obsługa interesantów, udzielanie informacji o zakresie działania urzędu i jednostek
organizacyjnych oraz sposobie załatwiania spraw.
3. Zadania w Wydziale Komunikacji realizowane są przez:
- Referat Praw Jazdy, którego pracą kieruje kierownik referatu,
- Referat Rejestracji Pojazdów, którego pracą kieruje kierownik referatu.
4. Do zadań Referatu Praw Jazdy należy w szczególności:
- prowadzenie spraw związanych z:
a) wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
b) zatrzymywaniem i zwrotem zatrzymanych praw jazdy,
c) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
d) dokonywaniem wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
- przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zawartych w dokumentach uprawniających do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie zawiadomień o ich zgubieniu lub kradzieży oraz wydawanie wtórników;
- prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz poddania się badaniom lekarskim.
5. Do zadań Referatu Rejestracji Pojazdów należy w szczególności:
- dokonywanie rejestracji pojazdów oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych;
- przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź o zmianie adresu właściciela;
- prowadzenie spraw związanych z wycofywaniem pojazdów z ruchu;
- określanie i wpisywanie terminu badania technicznego pojazdu do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy
- prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem dowodów rejetracyjnych lub odpowiadających im dokumentów przez organ kontroli i ich zwrotem po ustaniu przyczyn zatrzymania.


TRYB DZIAŁANIA

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. z późn. zm. 

 

REJESTRY , EWIDENCJE, ARCHIWA
 

Rejestry:
- pojazdów,
- kart pojazdów,
- dowodów rejestracyjnych,
- pozwoleń czasowych,
- znaków legalizacyjnych,
- nalepek na szybę,
- wydawanych licencji, zaświadczeń i zezwoleń wymaganych w transporcie drogowym,
- praw jazdy międzynarodowych, Ewidencja:
- kierowców,
- pojazdów,
- diagnostów i Stacji Kontroli Pojazdów,
- instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców. Archiwa:
Archiwizowane są wszystkie akta kierowców i pojazdów jak również wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wydania licencji, zezwoleń   i zaświadczeń.  

 

Opublikował(a): 28.05.2015 09:21, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:42, Ewa Depa
Drukuj Poleć znajomym