Wersja Archiwalna

Wydział Organizacyjno-Administarcyjny

Siedziba

Adres: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefony:

Oddział Organizacyjny: 17 875 41 32
Referat Kadr: 17 875 41 19, 17 875 41 22
Oddział Kancelaryjny: 17 875 41 23, 17 875 41 21
Oddział Gospodarczy: 17 875 44 41, 17 875 44 52

 

Fax: 17 875 41 59
E-Mail:
ora@erzeszow.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Artur KONDRAT
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 63
E-Mail:
ora@erzeszow.pl

Dyrektor nadzoruje: Oddział Organizacyjny, Oddział Gospodarczy,Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców.

 

Zastępca Dyrektora

Imię i nazwisko: Alicja TRZYNA
Siedziba: ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
Telefon: 17 875 41 02
E-Mail:
atrzyna@erzeszow.pl

Zastępca Dyrektora nadzoruje: Oddział Kancelaryjny, za wyjątkiem Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców, Referat Kadr, Referat Prezydialny.

 

Struktura organizacyjna:

W Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym tworzy się:

 1. Oddział Organizacyjny,
 2. Oddział Gospodarczy, którego pracą kieruje kierownik oddziału;
 3. Oddział Kancelaryjny, którego pracą kieruje kierownik oddziału.


W Oddziale Organizacyjnym tworzy się Referat Kadr, którego pracą kieruje kierownik referatu.

W Oddziale Kancelaryjnym tworzy się referaty:

 1. Referat Prezydialny,
 2. Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców, którego pracą kieruje kierownik referatu.


 

Zadania:

Do zadań Oddziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i zarządzania;
 2. prowadzenie prac w zakresie stosowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
 3. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu, wdrażanie postanowień regulaminu oraz przedkładanie Prezydentowi projektów zmian do regulaminu;
 4. przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przejścia niektórych zadań do realizacji oraz prowadzenie ewidencji tych porozumień;
 5. prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju miasta, zmiany granic, ustalenia jego herbu, nadawania honorowego obywatelstwa miasta;
 6. opracowywanie projektów statutu Miasta i projektów statutów jednostek organizacyjnych;
 7. ewidencjonowanie zarządzeń Prezydenta oraz przekazywanie ich do wykonania wydziałom, jednostkom organizacyjnym oraz kierownikom służb i inspekcji;
 8. prowadzenie ewidencji upoważnień Prezydenta na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
 9. przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 10. ewidencjonowanie wniosków komisji Rady i przygotowywanie propozycji odpowiedzi;
 11. prowadzenie spraw związanych z przynależnością miasta do stowarzyszeń, fundacji i związków samorządu terytorialnego;
 12. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem miasta z organami wymiaru sprawiedliwości i Policją, z wykluczeniem czynności operacyjnych;
 13. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów parlamentarnych, Prezydenta RP, organów jednostek samorządu terytorialnego, posłów do Parlamentu
  Europejskiego oraz referendum ogólnopolskiego i gminnego;
 14. prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej, koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 pkt 7 niniejszego regulaminu;
 15. prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
 16. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.


Do zadań Referatu Kadr należy w szczególności:

 1. realizacja polityki zatrudnienia w urzędzie;
 2. planowanie i zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszem płac;
 3. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych;
 4. prowadzenie rejestru poleceń służbowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika;
 5. opracowywanie projektów, wdrażanie i aktualizacja regulaminu pracy oraz regulaminu premiowania;
 6. kontrola dyscypliny pracy;
 7. prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem pracowników oraz udzielaniem upomnień i kar regulaminowych;
 8. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 9. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników urzędu;
 10. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy pracowników urzędu;
 11. opracowywanie projektu regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i współdziałanie z Komisją Kwalifikacyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 12. prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Prezydenta ze związkami zawodowymi działającymi w urzędzie;
 13. współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w sprawach reklamowania pracowników urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 14. współdziałanie z Wydziałem Księgowo-Rachunkowym w zakresie przekazywania informacji kadrowych;
 15. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz Powiatową Radą Zatrudnienia w Rzeszowie.


Do zadań Oddziału Gospodarczego należy w szczególności:

 1. administrowanie budynkami i lokalami biurowymi urzędu oraz planowanie ich remontów i konserwacji;
 2. zabezpieczenie mienia przed pożarem, kradzieżą i innymi zniszczeniami oraz kontrola wydziałów odnośnie przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 3. utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynków urzędu i ich otoczenia;
 4. gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym również środkami transportu;
 5. obsługa transportowa Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika;
 6. prowadzenie ewidencji mienia;
 7. organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego;
 8. realizacja zapotrzebowania na pieczątki, pieczęcie i tablice urzędowe oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie;
 9. prowadzenie biura rzeczy znalezionych, powielarni oraz magazynów gospodarczych;
 10. prenumerata dzienników urzędowych oraz prasy dla potrzeb urzędu;
 11. konserwacja sprzętu i wyposażenia technicznego urzędu;
 12. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi w urzędzie;
 13. organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych;
 14. organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych gminy Rzeszów.


Do zadań Oddziału Kancelaryjnego należy w szczególności:

 1. protokołowanie przebiegu narad i konferencji zwoływanych przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza;
 2. przekazywanie projektów uchwał do Biura Rady;
 3. przygotowywanie dla Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza:

         a) harmonogramu spotkań, konferencji i narad,

       b) wystąpień, przemówień okolicznościowych,

         c) zapewnienie maszynopisania;

 1. prowadzenie archiwum zakładowego;
 2. prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu;
 3. dbanie o właściwy obieg dokumentów oraz komunikację wewnętrzną urzędu.

 

Do zadań Referatu Prezydialnego należy w szczególności:

 1. obsługa kancelaryjno-administracyjna Prezydenta;
 2. prowadzenie spraw związanych z funkcją reprezentacyjną Prezydenta.


 

Do zadań Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańców należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
 2. obsługa zapytań i interwencji zgłaszanych za pomocą teleinformatycznych kanałów komunikowania się.

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny wspomaga nadzór Prezydenta nad Strażą Miejską w Rzeszowie.


Tryb działania:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutgeo 2013 r.


Wysokość opłat:

Zarządzenie nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek


Data opracowania:
28.02.2013


Opracowała:
Małgorzata Witkowicz - Podinspektor


Zatwierdził:
Artur Kondrat - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

 

Opublikował(a): 23.07.2015 12:30, Bożena Lib
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:44, Alicja Trzyna
Drukuj Poleć znajomym