Wersja Archiwalna

Uchwała Nr XLVIII/314/2005

Uchwała Nr XLVIII/314/2005
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 2005 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005 „Staroniwa-Południe” w Rzeszowie

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:


§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005 „Staroniwa-Południe” w Rzeszowie, zwanego dalej planem.

 

§ 2

 

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 105,0 ha, położony w południowo-zachodniej części miasta, na osiedlu Staroniwa, pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Staroniwską, którego granice są oznaczone na załączniku graficznym (299.57 Kb) do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad obsługi komunikacyjnej.
2. Zakres przedmiotowy ustaleń planu określa się zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz, w zależności od potrzeb, z ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 4


Uchyla się uchwały:
- Nr III/31/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 70/21/2002 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa,
- Nr III/33/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 69/20/2002 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa,
w zakresie dotyczącym terenu określonego granicami, oznaczonymi na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVIII/314/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005 „Staroniwa-Południe” w Rzeszowie

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 1 stycznia 2004 r. straciły ważność wszystkie plany miejscowe sporządzone przed 1995 r. (w trybie ustawy z 1984 r.). w tym obowiązujący na terenie proponowanym do objęcia miejscowym planem:
- Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, oraz
- Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego „Staroniwa - Nad Potokiem”.

Na terenie proponowanym do objęcia przystąpieniem do sporządzenia planu nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Równocześnie na części terenu przystąpiono do opracowywania:
I. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 69/20/2002 w dzielnicy Staroniwa w rejonie ul. Stolarskiej i „Dolinek Staroniwskich” w Rzeszowie, oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały Nr III/33/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2002 r.
II. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 70/21/2002 w dzielnicy Staroniwa w Rzeszowie:
- dla terenu (oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały Nr III/31/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2002 r., numerem 49) położony w rejonie południowej części ul. Krawieckiej w Rzeszowie,
- dla terenu (oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały Nr III/31/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2002 r., numerem 50) położony w rejonie ul. Rzemieślniczej w Rzeszowie,
- dla terenu (oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały Nr III/31/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2002 r., numerem 51), w rejonie ul. Stolarskiej w Rzeszowie.

Procedury sporządzania tych planów zostały rozpoczęte w oparciu o ówcześnie obowiązującą ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Do dnia wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie spełniono warunku zapisanego w tej ustawie, niezbędnego do kontynuacji prac nad planami na podstawie ustawy poprzedniej, tj. nie rozpoczęto procedury wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego (nie zawiadomiono właścicieli lub władających o terminie i miejscu wyłożenia planu). W związku z tym dla kontynuacji prac planistycznych na przedmiotowym terenie niezbędne jest ponowne rozpoczęcie formalno-prawnej procedury sporządzania planu miejscowego, począwszy od uchwały Rady Miasta Rzeszowa o przystąpieniu do sporządzenia MPZP zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Potrzeba kontynuowania i zakończenia prac planistycznych na tym terenie wynika z konieczności określenia szczegółowych zasad właściwego zagospodarowania tego obszaru a przede wszystkim zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej w tej części miasta.
Plan umożliwi uzyskanie powiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych, z otoczeniem.
Plan będzie również odpowiedzią na liczne wnioski indywidualnych właścicieli oczekujących na wskazanie obszarów, które mogą być przeznaczone dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Rzeszowa, a przede wszystkim sczegółowym określeniem możliwości zagospodarowania tego terenu w związku z ograniczonymi obecnie możliwościami inwestowania.
Zakłada się możliwość uchwalania planu w kolejnych etapach.

Uzasadnione jest zatem opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na omawianym terenie.

Opublikował(a): 15.12.2009 09:26, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 23.12.2005 00:11, Import danych
Drukuj Poleć znajomym