Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Telefon: 1 77 88 99 00

Fax: 17 87 54 654

E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl

Godziny pracy:

pon. – wt., czw. – pt. 730 – 1530,
śr. 730 – 1700

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Renata Żukowska

Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Telefon: 1 77 88 99 00

E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl

Kompetencje:

Organizuje pracę w Wydziale i odpowiada przed Prezydentem za sprawne kierowanie Wydziałem, właściwe wykonywanie zadań Wydziału, poprawność spraw przygotowanych dla Prezydenta i Zastępców Prezydenta, dyscyplinę pracy w Wydziale, nadzór nad przestrzeganiem

Godziny pracy:

j.w.

Zadania

I. W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
1. zbieranie informacji i dokonywanie analiz dla określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta;
2. opracowanie planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
3. opracowanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia, tj. Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy;
4. planowanie środków budżetowych w odniesieniu do poszczególnych zadań programowych, w tym dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowia mieszkańców oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań w ramach tych programów;
5. wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
6. prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez propagujących zdrowy styl życia na terenie miasta;
7. działanie wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;
8. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami fizycznymi na rzecz zdrowia mieszkańców miasta;
9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych i kontrolą ich wykorzystania;
10. prowadzenie spraw i przygotowanie decyzji administracyjnych w związku z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy;
11. prowadzenie spraw przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie przekazywania szkołom wyższym zwłok do celów naukowych;
12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez uprawnionych lekarzy SP ZOZ Nr 1 świadectw zgonu dla mieszkańców Rzeszowa nie zapisanych do lekarza rodzinnego;
13. opracowywanie projektu harmonogramu dyżurów całodobowych aptek z terenu miasta.

II. W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. planowanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
2. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z pracodawcami dotyczących zwrotu kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
3. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno – prawnych w odniesieniu do zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie w zakresie realizacji zadań związanych z realizacją  zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowo – rzeczowych z realizacji zadań ustawowych;
6. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

III W ZAKRESIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE
1. zawieranie i realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;
2. nadzór nad finansowaniem wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;
3. zawieranie i realizacja porozumień w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Rzeszowa;
4. nadzór nad finansowaniem wydatków przeznaczonych na pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Rzeszowa;
5. zawieranie i nadzór nad realizacją porozumień Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego z powiatami;
6. nadzór nad finansowaniem wydatków przeznaczonych na realizację porozumień Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego z powiatami.

Prowadzone sprawy

Sprawy wynikające z zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia (wyżej wymienione).

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry nie są prowadzone.
Ewidencje  nie są prowadzone.
Archiwa nie są prowadzone.
Informacje nieudostępnione nie występują

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione nie występują.

Wysokość opłat

Nie dotyczy

Opracowała

Renata Żukowska - Dyrektor

Zatwierdziła

Renata Żukowska - Dyrektor   

Opublikował(a): 22.02.2013 13:33, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Renata Żukowska
Drukuj Poleć znajomym