Wersja Archiwalna

Siedziba

Adres: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

Fax: 17 87 54 654

E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl

Godziny pracy:

pon. – wt., czw. – pt. 730 – 1530,

śr. 730 – 1700

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Renata Żukowska

Siedziba: Plac Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Infolinia: 1 77 88 99 00

E-Mail: zdrowie@erzeszow.pl

 

Kompetencje:

Organizuje pracę w Wydziale i odpowiada przed Prezydentem za sprawne kierowanie Wydziałem, właściwe wykonywanie zadań Wydziału, poprawność spraw przygotowanych dla Prezydenta i Zastępców Prezydenta, dyscyplinę pracy w Wydziale, nadzór nad przestrzeganiem

 

Godziny pracy:

j.w.

 

Zadania:


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, do zadań Wydziału Zdrowia należy w szczególności:

I. W zakresie ochrony zdrowia:

1) opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia, tj. Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;

2) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opracowywania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

3) planowanie środków budżetowych koniecznych do realizacji poszczególnych zadań programowych oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji tych zadań;

4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami osobami fizycznymi na rzecz zdrowia mieszkańców miasta;

5) prowadzenie spraw związanych z organizacją na terenie miasta imprez propagujących zdrowy styl życia;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem świadectw zgonu dla mieszkańców miasta nie zapisanych do lekarza rodzinnego;

8) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie:

a) wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,

b) przekazywanie szkołom wyższym zwłok do celów naukowych,

c) potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

II. W zakresie polityki społecznej:

1) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i realizacją porozumień w sprawach:

a) określenia sposobu przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

b) określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

c) określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych za pobyt osób niepełnosprawnych w placówkach dziennego pobytu,

d) planowanie środków finansowych na realizację w/w porozumień;

2) dokonywanie wizytacji lokali, w których mają być prowadzone żłobki lub kluby dziecięce;

3) nadzorowanie żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo -finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją lokalnych programów pomocy społecznej, programów osłonowych, a w szczególności z opracowywaniem, aktualizacja oraz realizacją programów działań na rzecz rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych;

6) koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne na rzecz rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych;

7) inicjowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym również realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe;

8) monitorowanie efektów działań realizowanych w ramach programów, o których mowa w pkt 5;

9) koordynowanie realizacji zadań dla kombatantów i osób represjonowanych w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;

10) zgłaszanie do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki potrzeby organizacji na terenie miasta obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego oraz przygotowywanie w porozumieniu z organizacjami kombatanckimi terminarzy imprez;

11) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;

12) dokonywanie analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

 

III. W zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tj.:

a) przygotowywanie propozycji planu działań i wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanym w dalszej części PFRON),

b) opracowywanie zasad dysponowania środkami PFRON,

e) współpraca z terenowymi organami administracji ogólnej i specjalnej, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami,

d) przyjmowanie, ocena formalna i merytoryczna wniosków składanych przez uprawnione podmioty,

e) przygotowywanie projektów umów,

f) nadzór nad realizacją zawartych umów,

g) sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych,

h) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej;

2) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opracowywania projektów samorządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) opracowywanie wniosków i kompletacja dokumentów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadań wynikających z samorządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz koordynowanie prawidłowej realizacji zawartych umów;

4) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji zadań wydziału w ramach środków pomocowych;

5) współpraca z wydziałami merytorycznymi urzędu w zakresie:

a) prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań, wynikających z wniosków złożonych do instytucji zarządzających środkami pomocowymi,

b) opracowywania i przekazywania dokumentów oraz sprawozdań do instytucji wdrażających, w ramach zawartych umów o dofinansowanie realizacji zadań ze środków pomocowych;

6) opracowywanie projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

a) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia konkursu,

b) analiza ofert oraz przygotowywanie dokumentacji dla komisji konkursowej,

c) przygotowywanie projektów umów,

d) nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów,

e) analiza sprawozdań;

8) planowanie środków budżetowych na dotacje celowe oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem tych dotacji i kontrolą ich wykorzystania;

9) współdziałanie z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;

10) opracowywanie projektu harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie miasta.

  

Wydział Zdrowia wspomaga nadzór Prezydenta nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:

1) Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie,

2) Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie,

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie,

4) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.

 

Wydział Zdrowia przy wykonywaniu zadań współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

 

Prowadzone sprawy

Sprawy wynikające z zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia (wyżej wymienione).

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry nie są prowadzone.

Ewidencje  nie są prowadzone.

Archiwa nie są prowadzone.

 

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione nie występują.

Wysokość opłat

Nie dotyczy

Opracował:

Maciej Magnowski - Kierownik Referatu

Zatwierdziła:

Renata Żukowska - Dyrektor Wydziału Zdrowia

Opublikował(a): 04.02.2015 08:20, Renata Żukowska
Wytworzył(a): 05.08.2008 12:45, Renata Żukowska
Drukuj Poleć znajomym