Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zakres obowiązków pracownika OC zakładu pracy

W Z O R C O W Y
zakres obowiązków pracownika obrony cywilnejzakładu pracy

I. Ogólny zakres obowiązków i powinności:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa;
2. Wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, starannie, sprawnie i bezstronnie;
3. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu pracownika, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa;
5. Posiadanie wiedzy w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań i obowiązków na powierzonym stanowisku, systematyczne jej pogłębianie oraz doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych ;
6. Przejawianie szczelnej troski o ochronę mienia społecznego i sprzęt obrony cywilnej.

II. Szczegółowy zakres obowiązków:

Pracownik ds. obrony cywilnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu, który jest Kierownikiem Obrony Cywilnej w zakładzie pracy.
Realizuje zadania obrony cywilnej zlecone przez Dyrektora zakładu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta lub Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
1. Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie zakładu pracy w oparciu o dokładną znajomość aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej;
2. Gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie i aktualizowanie wydanych aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej;
3. Opracowanie i realizacja planu zamierzeń obrony cywilnej zakładu;
4. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji Zespołu Kierowania OC zakładu;
5. Opracowanie i aktualizacja planu likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń czasu pokoju na terenie zakładu – dotyczy wyłącznie zakładów posiadających toksyczne środki przemysłowe;
6. Opracowanie planu ewakuacji doraźnej zakładu pracy na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń;
7. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób wyznaczonych do pełnienia służby w zakładowych formacjach obrony cywilnej;
8. Organizowanie szkoleń członków Zespołu Kierowania OC, załogi zakładu pracy i członków formacji;
9. Opracowanie dokumentacji i przygotowanie ćwiczeń zgrywających działanie Zespołu Kierowania i formacji OC – sprawdzenie stanu gotowości zakładowych formacji obrony cywilnej;
10. Posiadanie aktualnych danych o stanie wyszkolenia, ukompletowania i wyposażenia w sprzęt technicznych stanów osobowych zakładowych formacji obrony cywilnej;
11. Koordynacja przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem w sprzęt techniczny i ochronny zakładowych formacji OC i załogi;
12. Koordynacja przedsięwzięć związanych zapewnieniem sprawnego działania elementów systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń w tym prowadzenie dokumentacji, szkoleń i ćwiczeń;
13. Kontrolowanie gotowości techniczno – eksploatacyjnej zakładowych budowli ochronnych (schronów, ukryć) oraz urządzeń specjalnych;
14. Nadzorowanie i współudział w szkoleniach, ,treningach i ćwiczeniach zakładowych formacji obrony cywilnej;
15. Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej na terenie zakładu, a w szczególności:
- dbałość o zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji,
- rotacji sprzętu i umundurowania
- prowadzenie ewidencji oraz zlecenie i nadzorowanie konserwacji i napraw sprzętu OC
16. Składanie zapotrzebowań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji ewidencyjnej i sprawozdawczości;
17. Organizowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjnej i upowszechniania obrony cywilnej w zakładzie;
18. Prowadzenie okresowych i rocznych ocen stanu przygotowania obrony cywilnej kierownikowi obrony cywilnej zakładu;
19. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obrony cywilnej zakładu;
20. Uczestniczenie w szkoleniach, odprawach, naradach i ćwiczeniach organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta lub Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
21. Opracowanie i realizacja rocznego planu zamierzeń;
22. Wykonywanie innych zadań z zakresu obrony cywilnej zleconych doraźnie przez Kierownika Obrony Cywilnej Zakładu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta lub Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

III. Współdziałanie:

Pracownik ds. obrony cywilnej zobowiązany jest do ścisłej współpracy z:
1. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa lub Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie pełnej realizacji zadań obrony cywilnej na terenie zakładu;
2. Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie uzgodnienia stanów osobowych formacji obrony cywilnej i nadawania kart przydziałów organizacyjno mobilizacyjnych do formacji OC;
3. Miejską lub Zakładową Strażą Pożarną w zakresie szkolenia i przygotowania do działania w akcjach ratunkowych członków drużyn przeciwpożarowych formacji OC oraz gotowości techniczno – eksploatacyjnej syren alarmowych i sprzętu pożarowego;
4. Z Urzędem Miasta w zakresie planowania ewakuacji doraźnej pracowników zakładu pracy oraz w zakresie planowania i zapewnienia dostaw wody pitnej do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych;

IV. Zakres uprawnień:

W związku z wykonywaniem przydzielonych zadań i obowiązków służbowych ds. obrony cywilnej ma prawo:

1. Do odpowiednich, bezpiecznych, higienicznych i estetycznych warunków w miejscu pracy i wyposażenia w niezbędne środki pracy, a w szczególności:
- normy prawne zawarte w ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach oraz przepisach
- w odpowiedni niezbędny sprzęt i materiały biurowe
2. Oczekiwać od bezpośredniego przełożonego wyjaśnień i aktywnej pomocy w zakresie załatwienia spraw związanych z obroną cywilną w zakładzie
3. Niezależnie od powyższego korzysta z uprawnień wynikających z umowy o pracę

V. Zakres odpowiedzialności:
Pracownik ds. obrony cywilnej odpowiada za należyte wykonywanie zadań i obowiązków, ich jakość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponosi odpowiedzialność bezpośrednią przed Kierownikiem Obrony Cywilnej w Zakładzie pracy.

Powyższy zakres zadań i obowiązków przyjąłem /am/ do wiadomości i ścisłego stosowania:

 

……………………………………………….
/data i czytelny podpis pracownika
ds. obrony cywilnej/
 

……………………………............

/pieczęć i podpis Kierownika Obrony Cywilnej zakładu pracy/

 

Opublikował(a): 16.03.2009 09:58, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 16.03.2009 09:40, Danuta Pyndyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 18995289
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl