Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag i propozycji

 Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia:
W dniu 14 października 2019 r. ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Ratuszu Miejskim, Rynek 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz na stronie informacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa.
W trakcie konsultacji przeprowadzonych w dniach od 21 października 2019 r. do 4 listopada 2019 r. na podstawie zarządzenia nr VIII/464/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbyły się dwa spotkania konsultacyjne: w dniu 24 października 2019 r. podczas posiedzenia Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz w dniu 29 października 2019 r. – otwarte spotkanie w Urban Lab Rzeszów.
W dniu 16 października 2019 r. formularz konsultacyjny przesłało Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki. Ze względu na to, że formularz wpłynął poza okresem konsultacji, zgłoszone propozycje nie zostały wzięte pod uwagę przy opracowaniu ostatecznego projektu programu współpracy.
W wyznaczonym okresie uwagi do konsultowanego projektu zgłosiły dwa uprawnione podmioty: Fundacja Żywieniowe ABC oraz Fundacja Smakuj życie.
Podmioty te oceniły pozytywnie projekt Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Poniżej zestawienie uwag i propozycji wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia:

 

Lp.

 
Uwagi do Programu
 
Uzasadnienie

 
Sposób rozpatrzenia

 
Obecny zapis Programu Proponowane brzmienie zapisu
1. a) Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo- naczyniowym, nowotworowym i cukrzycyProwadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności otyłości  chorobom sercowo- naczyniowym, nowotworowym,  cukrzycy

Otyłość to zaawansowany, patologiczny nadmiar tkanki tłuszczowej, znacząco przekraczający fizjologiczne potrzeby organizmu. Otyłość sama w sobie jest groźną przewlekłą chorobą, która może prowadzić do wielu innych niebezpiecznych schorzeń i powikłań. Do najczęściej występujących należą: cukrzyca typu 2, choroby serca, choroby układu oddechowego, udary mózgu, zaburzenia gospodarki hormonalnej, a nawet nowotwory złośliwe

Otyłość wśród Naszych mieszkańców jest bardzo duża. Jeśli odpowiednio zadbamy o naszych obywateli to choroby które występują i która państwo podajecie jako „szczególne” zmniejszymy  wprowadzenie odpowiednich programów, form wsparcia w szczególności dla dzieci, młodzieży, seniorów a także osób z niepełnosprawnościami jest bardzo istotne. Leczenie otyłości to kompleksowe postępowanie uwzględniające: wsparcie dietetyczne, psychologiczne, psychiatryczne, leczenie chirurgiczne, leczenie dietetyczne. Leczenie otyłości to przede wszystkim zmiany w sposobie życia tj. zmiana  jedzenia – ale i odpowiednia aktywność fizyczną

Nieuwzględniono.

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia nr VIII/391/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6

sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok, w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok, reprezentanci społecznych komitetów i stowarzyszeń mieszkańców, mogli składać wnioski do projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

W § 8 ust. 1 Programu uwzględniono wyłącznie tytuły zadań zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok.

Wymienione w tytule zadania konkursowego schorzenia nie mają charakteru zamkniętego. Również przy zachowaniu dotychczasowego brzmienia Programu podmioty pozarządowe mogą ubiegać się o środki na wykonanie zadań publicznych związanych z walka z otyłością wśród mieszkańców Rzeszowa.
2.j) szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawej, psychologii oraz terapeutykij) szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz zaburzeń odżywiania, w tym z zakresu odpowiedzialności prawej, psychologii, terapeutyki i leczenia

Zaburzenia odżywiania się należą do grupy zaburzeń psychicznych i wymagają kompleksowego leczenia. Do najczęściej występujących zaburzeń odżywiania zalicza się anoreksję (anorexia nervosa, jadłowstręt psychiczny) i bulimię (bulimia nervosa, żarłoczność psychiczna)

Szybka interwencji i odpowiednia wiedza kadry pedagogicznej jest bardzo istotna w procesie leczenia. Jeśli nauczyciele poznają problem to po pierwsze będą wiedzieli  postąpić z chorym dzieckiem ale i rodzicem a także z otaczającym środowiskiem szkolnym. Anoreksja jest uzależnieniem od niejedzenia jest chorobą która może zakończyć się śmiercią. Pedagodzy powinni posiąść wiedzę z tego ważnego tematu jakim są zaburzenia odżywiania często to oni widzą dziecko częściej niż rodzice, znając przyczyny sposoby postępowania a także leczenia możemy szybko pomóc osobie chorej   Uważamy, że to problem tak ważny i istotny jak pozostałe uzależnienia.

Nieuwzględniono.

Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia nr VIII/391/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok, w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok, reprezentanci społecznych komitetów i stowarzyszeń mieszkańców, mogli składać wnioski do projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

W § 8 ust. 1 Programu uwzględniono wyłącznie tytuły zadań zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok.
3.Strona 5, rozdział 5,  § 7Dodanie punktu 12: „W roku 2020 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu: ekologii”Celem głównym Programu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Rzeszowa. W tym kontekście szerokie działania pro ekologiczne wydają się być nieodzownym elementem programu oraz współpracy z instytucjami pozarządowymiUwzględniono w projekcie Programu współpracy
4.Strona 6, rozdział 5, § 8

Realizacja priorytetowych zadań publicznych będzie odbywać się poprzez zlecenie przez Miasto ich wykonania w następujących blokach zadań konkursowych:

8) zadania z zakresu ekologii:

- umożliwienie mieszkańcom zakupu zdrowej  żywności od lokalnych rolników poprzez uruchomienie nowoczesnego targu miejskiego, opartego na certyfikowanych producentach

- prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu wzrost świadomości ekologicznej

- organizacja zajęć eko-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

- przeprowadzenie konsultacji wraz ze szkoleniami dla dyrektorów placówek edukacyjnych, restauratorów, organizacji pozarządowych i pracownikami Urzędu Miasta, w celu promocji zdrowej , lokalnej żywności oraz  stworzenia platformy porozumienia ekologicznego w naszym mieście

- prowadzenie  kampanii informacyjnej i edukacyjnej w zakresie recyklingu, ograniczania działań nieekologicznych itp.

- aktywizacja dzieci, młodzieży, dorosłych, starszych w stworzenie przestrzeni ogrodów społecznych, naturalnych placy zabaw oraz innych inicjatyw edukacyjnych w przestrzeni miejskie
jw.

Nieuwzględniono. Zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia nr VIII/391/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok, w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok, reprezentanci społecznych komitetów i stowarzyszeń mieszkańców, mogli składać wnioski do projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

W § 8 ust. 1 Programu uwzględniono wyłącznie tytuły zadań zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok.

Ponadto treść projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzupełniono o następujące zapisy:

Rozdział 5 Priorytetowe zadania publiczne.
W § 7 dodano pkt 12 w brzmieniu:
„12) rewitalizacji;”.
Zapis zaproponowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w trakcie konsultacji wewnętrznych, został omyłkowo pominięty w treści dokumentu.

W § 8 ust. 1 pkt 1 dodano litery n), o) oraz p), w brzmieniu:
„n) prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie,
o) prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+,
p) realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022;”.
Ujednolicono z treścią projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r.

Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 29 października 2019 r. w Urban Lab Rzeszów dyskutowano nad celowością uwzględnienia Urban Lab – Laboratorium Miejskich Inicjatyw Społecznych w projekcie Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ze względu na niewypracowanie ostatecznego stanowiska w tej sprawie, w Rozdziale 4 Formy współpracy, § 6 ust. 1 proponuje się dodanie pkt 15 w brzmieniu:
„15) udostępnianie Urban Lab – Laboratorium Miejskich Inicjatyw Społecznych organizacjom pozarządowym w celu wypracowywania innowacyjnych rozwiązań dla Miasta, przyczyniających się do celu strategicznego projektu, tj. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.”.


 

Opublikował(a): 08.11.2019 09:57, Maciej Magnowski
Wytworzył(a): 08.11.2019 09:11, Maciej Magnowski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21107920
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl