Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Biuro Wystaw Artystycznych

 

Siedziba 


Adres: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35 - 002 Rzeszów 
Telefon: 17 85 336 67 (sekretariat), 17 85 338 11 (centrala) 
Fax: 17 85 338 11 wewn. 31, 17 850 71 55
Strona WWW: 
http://www.bwa.rzeszow.pl 
E-Mail: 
sekretariat@bwa.rzeszow.pl 

Godziny pracy: 7.30 – 15.30


Dyrektor

Imię i nazwisko: mgr Piotr Rędziniak
Siedziba: ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów 
Telefon: 17 85 336 67, 17 85 338 11 
E-Mail: piotr
@bwa.rzeszow.pl 

Godziny pracy: 7.30 – 15.30 

Kompetencje

Biurem kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biura, przedstawienia Prezydentowi Miasta planu: zadań programowych, zatrudniania, płac, potrzeb inwestycyjnych oraz preliminarza wydatków, a także składania sprawozdań z zaplanowanych działań. Dyrektor odpowiada za prawidłową gospodarkę mieniem i środkami finansowymi Biura oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt pracy i wyników instytucji.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

 1. racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem Biura,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i finansowych Biura,
 3. zapewnienie warunków rozwoju pracowników i  właściwych warunków pracy, bhp., ppoż., oraz socjano-bytowych.

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Podstawowym celem statutowym Biura jest prowadzenie działalności kulturalnej polegajacej na: edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury, rozwoju mecenatu twórczości plastycznej przez tworzenie artystom warunków będących płaszczyzną konfrontacji osiągnięć twórczych, inspiracji i wymiany doświadczeń w formie wystaw, konkursów, plenerów, zakupów, wydawnictw, promowaniu, prezentowaniu i propagowaniu współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej w kraju i za granicą, organizowaniu obrotu dziełami sztuki współczesnej oraz usług plastycznych.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych,
 2. programowanie i organizowanie konkursów, plenerów oraz wystaw współczesnych sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem wystaw promocyjnych, premierowych indywidualnych i zbiorowych oraz międzynarodowych, 
 3. wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
 4. popularyzacja  wiedzy o sztuce poprzez organizowanie form edukacji plastycznej dzieci i młodzieży szkolnej, działalność oświatowa, poradnictwo metodyczne,
 5. prowadzenie Galerii Sprzedaży dzieł sztuki współczesnej oraz usług plastycznych,
 6. współdziałanie z galeriami i innymi Biurami Wystaw Artystycznych w zakresie realizacji wystaw o charakterze środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 7. współdziałanie ze związkami twórczymi w zakresie upowszechniania współczesnych sztuk plastycznych,
 8. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych.

 

Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Osobiście, telefonicznie: 17 85 336 67 (sekretariat); 17 85 338 11 (centrala), mailowo: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 7:30 do 15:30

sobota-niedziela - Nieczynne

 wysokość opłat 

 

Wystawy czynne od wtorku do niedzieli od 10:00 do 17:00.

Bilet ulgowy -2 zł.

Bilet normalny-5zł.

W niedzielę wstęp bezpłatny.

 

Galeria Sprzedaży Dzieł Sztuki Współczesnej czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 17:00.

 

 

 

 

Statut

link Statut

 

 

 

Organizacja

 link Regulamin organizacyjny 
link Struktura organizacyjna

 

Majątek

Wykaz posiadanego majątku komunalnego:
1. Samochód dostawczy Volkswagen Krafter szt. 1
2. Zestawy komputerowe szt. 6
3. Laptop 1szt
4. Drukarki laserowe szt. 4
5. Drukarka atramentowa kolorowa szt.  1
6. Skanery szt. 1
7. Kserokopiarka szt. 1
8. Aparat fotograficzny cyfrowy sz. 2
9. Projektor multimedialny szt. 1

Budżet:

Bilansza 2002 r.za 2003 r.za 2004 r.za 2005 r.za 2006 r.za 2007., za 2008 r.za 2009 r.za 2010 r.,  za 2011 r.za 2012 r., za 2013 r., za 2014 r.,  za 2015r., za 2016 r., za 2017 r.

Rachunek zysków i stratza 2002 r.za 2003 r., za 2004 r.za 2005 r.za 2006 r.za 2007 r., za 2008 r.za 2009 r.za 2010 r.za 2011r.za 2012 r.  za 2013 r.,  za 2014r., za 2015r., za 2016 r., za 2017 r.

Wykonanie planu : za 2007 r., za 2008 r.za 2009 r.za 2010 r.za 2011 r.za 2012 r.za 2013 r., za 2014 r., za 2015 r., za 2016 r., za 2017 r.

Sprawozdania z działalności merytorycznej za:  2006 r.2007, 2008 r.2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., za 2013 r., za 2014 r.,  za 2015 r.,   za 2016 r.,  za cały 2016 r.za 2018 r.

 

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112, poz.1198, z póżniejszymi zmianami, zgodnie z którą informacje publiczne nieudostępnione w BIP, są udostępnione na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

Wnioski należy kierować na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

                                                         ul.Jana III Sobieskiego 18

                                                         35-002 Rzeszów

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

BWA prowadzi Archiwum Zakładowe

 

 

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

Lp.

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

       1.          

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Rzeszowie

13,18-19.01.2010 r.

Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

       2.          

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

02-03.02.2010 r.

Kontrola Archiwum Zakładowego

       3.          

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

05 i 09.02.2010 r.

Prawidłowość podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do listopada 2009 r.- zwrot podatku

       4.          

Prezydent Miasta Rzeszowa

26-27.05.2010 r.

Gospodarka kasowa za 2009 r.

       5.          

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Rzeszowie

24.08.2010 r.

Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

       6.          

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w  Rzeszowie

23-25.02.2011 r.

01-02.03.2011 r.

1)            Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których potwierdzenia zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2)            Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i w  tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3)            Prawidłowość i terminowość opracowanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4)            Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

       7.          

Prezydent Miasta Rzeszowa

12 -15.04.2011 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z budżetu Gminy Miasta Rzeszowa na działalność statutową

       8.          

Prezydent Miasta Rzeszowa

27-28.10.2011 r.

Kontrola kompleksowa; w tym gospodarowanie majątkiem za lata 2010-2011

       9.          

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

11.02.2013 r.

Kontrola Archiwum Zakładowego

     10.         

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Rzeszowie

11-14.06.2013 r.

Kontrola zagadnień dotyczących przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy o urlopach wypoczynkowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania przepisów dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań przez służbę bhp lub inne struktury, którym powierzono wykonywanie zadań oraz legalności zatrudnienia

     11.         

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

04.03.2014 r.

Prawidłowość rozliczania podatku VAT od 01.11.2013 do 31.12.2013 r.

     12.         

Prezydent Miasta Rzeszowa

07-08.07.2014 r.

16 -18.07.2014 r.

21-25.07.2014 r.

28.07.2014 r.

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizowania zobowiązań


Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych administratora jest Tomasz Bodziony, kontakt iod3@erzeszow.pl

Informacja o Ochronie Danych Osobowych znajduje się na stronie Administratora www.bwa.rzeszow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO BWA.DOCX


Data opracowania: 27.06.2003 r., 10.05.2005 r., 30.08.2006 r., 28.02.2008 r., 20.04.2009 r., 5.10.2009 r., 01.12.2011 r., 19.05.2014., 13.10.2014r., 13.07.2015, 27.07.2018 r.


Opracowała: Magdalena Brzegowy

Zatwierdził:mgr Piotr Rędziniak - Dyrektor Biura

 

 

Opublikował(a): 27.03.2014 10:45, Halina Skiba
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Ryszard Dudek

DrukujPoleć znajomym

Opublikował(a): 10.09.2014 11:16, Jarosław Lekacz
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Ryszard Dudek

DrukujPoleć znajomym

Opublikował(a): 06.09.2019 09:51, Magdalena Brzegowy
Wytworzył(a): 03.09.2008 14:53, Magdalena Brzegowy
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22553273
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl