Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Informacje o MATiP

Jednostka

 

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – MATiP

Uchwała Nr XLVI/26/93 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów ( z późniejszymi zmianami )

Zadania

 

MATiP realizuje zadania Gminy Rzeszów obejmujące sprawy:

-       targowisk i opłat targowych,

-       organizacji i prowadzenia parkingów płatnych zlokalizowanych na gruntach będących w zarządzie MATiP, zwanych dalej –       parkingami

-       dzierżaw i najmu nieruchomości komunalnych położonych na targowiskach  i parkingach.

-       Administracyjnego usuwania pojazdów z dróg

 

Do zadań wymienionych w ust. 1 należy w szczególności:

-       w zakresie organizacji i prowadzenia targowisk:

-       administrowanie, nadzór i kontrola targowisk komunalnych,

-       inkasowanie opłat targowych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach,

-       gospodarowanie urządzeniami targowiskowymi,

-       egzekwowanie postanowień regulaminów targowisk oraz przepisów porządkowych, sanitarnych, o ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska,

-       sporządzanie projektów planów zagospodarowania targowisk i przedkładanie  ich do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa,

 

-       planowanie, realizacja, nadzór i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym związanych z lokalizacją nowych oraz rozbudową i modernizacją istniejących targowisk,

-       przedkładanie Prezydentowi Miasta okresowych analiz, informacji i sprawozdań o dochodach i kosztach, w tym rzeczowych i osobowych związanych z działalnością targowisk oraz projektów usprawnień i zmian w tym zakresie,

-       prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia związanego z targowiskami oraz dokumentacji terenowo-prawnej administrowanych targowisk,

-       wykonywanie innych zadań w zakresie targowisk, wynikających z odpowiednich przepisów miejscowych oraz zleconych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

 

 w zakresie organizacji i prowadzenia parkingów:

-       pobieranie opłat za parkowanie pojazdów,

-       prowadzenie dokumentacji terenowo-prawnej nieruchomości, na których zlokalizowano parkingi i miejsca postojowe dla pojazdów,

-       planowanie, realizacja, nadzór i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych, związanych z lokalizacją nowych oraz rozbudową i modernizacją istniejących parkingów, o których mowa pod literą b,

-       wydawanie zezwoleń na wjazd w strefy ograniczonego ruchu utworzone w obszarze Śródmieścia Rzeszowa,

-       wykonywanie innych zadań związanych z parkingami i strefami, wynikających z odpowiednich przepisów prawa oraz zleconych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

w zakresie dzierżaw i najmu nieruchomości komunalnych położonych na targowiskach i parkingach.

-       pobieranie czynszu dzierżawnego,

-       pobieranie czynszu najmu,

-       prowadzenie ewidencji punktów handlowych podmiotów prowadzących handel na miejskich placach targowych,

 

w zakresie administracyjnego usuwania pojazdów z dróg:

-       wyznaczanie podmiotów usuwających pojazdy oraz prowadzące parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięte pojazdy,

-       wyznaczenie podmiotów prowadzących specjalistyczne parkingi,

-       prowadzenie całości spraw związanych z przejmowaniem na rzecz Gminy Rzeszów pojazdów nieodebranych z parkingów w ustawowym terminie,

-       ustalanie, rozliczanie kosztów i egzekwowanie dochodów związanych z administracyjnym usuwaniem pojazdów z dróg.

 

Tryb działania

 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA OGÓLNO - ADMINISTRACYJNEGO

 

Sprawy związane  z zawieraniem umów dzierżawy gruntu pod pawilony handlowe zlokalizowane na placach targowych oraz zawieraniem umów najmu budynków i pomieszczeń będących własnością MATiP

 

-       właściciel pawilonu handlowego wnosi do MATiP podanie o pozwolenie zajęcia terenu na ustawienie pawilonu oraz o zawarcie umowy dzierżawy terenu pod ten pawilon.

-       do podania załącza kserokopię dokumentu potwierdzającego, iż jest właścicielem danego pawilonu

 

MATiP rozpatruje podanie i jeżeli jest możliwość ustawienia pawilonu zgodnie z planem zagospodarowania poszczególnych targowisk wydaje stosowne pozwolenie oraz zawiera z danym właścicielem umowę dzierżawy gruntu pod dany pawilon, określając w nim dane właściciela, adres, powierzchnię pawilonu, stawkę netto dzierżawy oraz okres trwania umowy.

 

W przypadku zakupu już stojącego pawilonu wymagane jest złożenie do MATiP podania o zawarcie umowy dzierżawy, kserokopii umowy kupna-sprzedaży lub faktury zakupu oraz pisemna prośba osoby, która zbyła pawilon, o rozwiązanie umowy dzierżawy.

W sprawach zawarcia umowy najmu należy złożyć podanie z określeniem rodzaju prowadzonej działalności .

MATiP po rozpatrzeniu podania zawiera lub nie umowę najmu na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Sprawy zaświadczeń.

 

Zainteresowane osoby prowadzące działalność gospodarczą na placach targowych chcące uzyskać zaświadczenie iż prowadzą taką działalność na targowiskach miejskich składają podanie o ich wydanie z zaznaczeniem w nich do jakich celów jest im ono potrzebne, a MATiP takie zaświadczenie wydaje. 

 

Sprawy związane z wydawaniem identyfikatorów wjazdowych w Strefę ruchu pieszego „A” i Strefy ograniczonego ruchu „B”, oraz obsługą administracyjną parkingu przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

Lp.

Co

Gdzie

Jak

1

Wydanie identyfikatora „Strefa A”

(strefa ruchu pieszego)

ul. Ks. Jałowego 23a 

 pn.- pt.

7.30 – 15.30

 

 

na wniosek zainteresowanego:

podanie z dokładnym opisem potrzeb zawierające markę i nr rej. pojazdu

 

Załączniki:

a) mieszkańcy:

kserokopia dowodu rejestracyjnego

b) prowadzący działalność:

- kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

- kserokopia dowodu rejestracyjnego

c) instytucje:

- kserokopia dowodu rejestracyjnego

d) specjalistyczne:

- kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

- koncesja na prowadzenie działalności ochroniarskich i konwoje gotówki

- kserokopię dowodu rejestracyjnego

 

2

Wydanie identyfikatora „Strefa B”

(strefa ograniczonego ruchu)

3

Wystawiane faktur VAT za opłatę parkingową

ul. Ks. Jałowego 23a

 pn.- pt.

7.30– 15.30

udokumentowany postój na parkingu (paragony fiskalne)

 

 

Sekcja techniczna

 

Sprawy o charakterze technicznym dotyczące placów targowych i parkingów.

 

-       gospodarka terenami, obiektami i mieniem będącym w administracji MATiP

-       utrzymanie należytych warunków sanitarnych, higienicznych i estetycznych obiektów i placów targowych,

-       planowanie inwestycji i remontów nawierzchni, obiektów i urządzeń, placów targowych na miarę uzgodnionych i przyznanych środków z budżetu miasta oraz zlecanie ich firmom zewnętrznym,

-       drobne remonty i naprawy malowanie stołów targowych, reperacja nawierzchni, koszenie trawy, utrzymanie krzewów ozdobnych, odśnieżanie i zapobieganie powstawania gołoledzi na terenach będących w zarządzie MATiP, dbanie o ogólną estetykę obiektów i placów – przy pomocy pracowników gospodarczych i dorywczo przez pracowników porządkowych tzw. „skazanych”,

-       doraźna kontrola estetyki obiektów MATiP i stanowiących własność kupców na placach targowych i doprowadzanie do ich estetycznego wyglądu poprzez działania dyscyplinujące.

-       prowadzenie zaopatrzenia w sorty mundurowe dla administratorów i inkasentów oraz odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zgodnie z Regulaminem MATiP.

-       prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z wymogami ustawowymi we własnym zakresie lub przez firmy zewnętrzne.

-       dbanie o zapewnienie właściwych warunków BHP i p-poż. w obiektach i terenach administrowanych.

-       sporządzanie okresowych ocen ryzyka zawodowego i zarządzanie tym ryzykiem

-       sporządzanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji statystycznej w przedmiocie bhp i wypadków przy pracy.

-       prowadzenie zaopatrzenia w środki higieny, utrzymanie czystości oraz w napoje zgodnie z Regulaminem MATiP

 

Sprawy przygotowywania przetargów publicznych.

 

Dział przygotowuje ogłasza i przeprowadza stosowne postępowania o zamówienia publiczne zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie.

 

Sprawy opłaty za wodę i kanalizację.

 

Z właścicielami pawilonów mających zainstalowaną sieć wodno - kanalizacyjną spisane są umowy na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.

Naliczanie opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie faktur VAT otrzymanych z MPWiK oraz na podstawie ustalonych ryczałtów lub odczytów liczników zainstalowanych w pawilonach handlowych.

Za w/w usługę wystawiane są okresowo faktury VAT.

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 

Sprawy związane z opłatą targową.

 

Opłata targowa pobierana jest codziennie od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, za wyjątkiem tych którzy dokonują sprzedaży w należących do nich pawilonach handlowych położonych na targowiskach jeżeli sprzedaż w tych obiektach jest dokonywana w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Wszelkie formy handlu obwoźnego funkcjonujące na terenie miasta poza targowiskami podlegają dziennej opłacie targowej, która to opłatę pobiera na miejscu wyznaczony przez MATiP inkasent

W przypadku uchylania się od obowiązku uiszczenia opłaty targowej inkasentom MATiP wszczynane jest postępowanie podatkowe na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa. W terminie 7 dni od otrzymania postanowienia przysługuje prawo wypowiedzenia się stronie w sprawie zebranego materiału dowodowego w siedzibie MATiP ul. Ks. Jałowego 23A .

Następnie wystawia się decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej.

W terminie 14 dni po doręczeniu decyzji wystawia się upomnienie zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i w dalszej kolejności tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego w Urzędzie Miasta.

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sprawy czynszu dzierżawnego gruntu pod pawilony handlowe na targowiskach miejskich.

 

Zapłata czynszu dzierżawnego za grunt wynika z zawartej umowy dzierżawy.

Zaległości w opłaceniu czynszu egzekwowane są w drodze postępowania sądowego.

Wcześniej wysyła się wezwania do zapłaty .

W przypadku złożenia wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty czynszu dzierżawnego sprawę załatwia się na podstawie Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określonych szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania w sprawie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny gminy z tytułu niektórych należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w ich spłacaniu z dnia 22 czerwca 2010 r., oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954).

Ponadto należy dołączyć :

-       sprawozdanie finansowe

-       bilans

-       kopię deklaracji podatkowej

-       kopię ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego

-       inne dokumenty na żądanie organu podatkowego.

 

Terminy załatwiania spraw określone są w KPA i wynoszą z reguły 14 dni.

 

Wszystkie w/w sprawy można załatwić w siedzibie MATiP  Rzeszów ul. Ks. Jałowego 23A w godzinach pracy.

 

REGULAMIN ORGANIZACYNY MATiP >>>

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MATiP >>>

STATUT MATiP >>>

    

Opublikował(a): 17.09.2019 14:20, Lucyna Trzeciak
Wytworzył(a): 16.09.2013 12:20, Lucyna Trzeciak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22282470
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl