Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Instytucjonalna piecza zastępcza

W przypadku braku możliwości umieszczenia dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej  zostają one kierowane do instytucjonalnych form pieczy.

Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zaspokajają potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne dzieci i młodzieży, a także zapewniają przysługujące świadczenia zdrowotne i dostęp do kształcenia.

Na terenie Miasta Rzeszowa działają placówki opiekuńczo-wychowawcze typu:

  • interwencyjno-socjalizacyjnego – Uchwałą nr III/49/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2014 r.  Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 4 zmieniło nazwę z dniem 1 stycznia 2015 r. na: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza. Decyzją nr S-I.9423.2.10.2014.BB Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2015 r. zezwolono na prowadzenie tej placówki jako Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza, zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej. Okres pobytu dziecka w części interwencyjnej placówki nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza dysponuje 25 miejscami, w tym 11 interwencyjnymi i 14 socjalizacyjnymi. Placówka posiada miejsca dla dziewcząt małoletnich w ciąży.  

Placówka przyjmuje małoletnich na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Sądu Rodzinnego, zarówno z Miasta Rzeszowa, jak i całego województwa podkarpackiego, a także w przypadku wolnych miejsc, z całej Polski.

Do placówki przyjmowane są dzieci:

 • powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie;
 • poniżej 10 roku życia, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Do części interwencyjnej placówki, dzieci przyjmuje się:

 • na podstawie postanowienia sądu;
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 • na wniosek rodziców, dziecka lub przedstawicieli uprawnionych służb – w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Główne przyczyny umieszczania dzieci w placówce to:

 • brak należytej opieki wynikający z niewydolności wychowawczej rodziców;
 • alkoholizm;
 • choroby psychiczne rodziców;
 • przemoc psychiczna, fizyczna, molestowanie seksualne;
 • porzucenie dziecka.

Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami  (opiekunami prawnymi) dziecka, sądami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, ośrodkiem adopcyjnym, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami i organizacjami, w tym charytatywnymi.

 • socjalizacyjno-interwencyjnego i socjalizacyjnego – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie uchwałą Nr LXIV/1183/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2013 r. przekształcił się z dniem 1 stycznia 2014 r. w 3 odrębne miejskie jednostki budżetowe:
 • Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • Dom dla Dzieci „MIESZKO”,
 • Dom dla Dzieci „DOBRAWA”.

Na mocy Uchwały Nr LXXXII/1519/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014 r. od 1 stycznia 2015 r. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest jednostką budżetową, natomiast Dom dla Dzieci „MIESZKO” i Dom dla Dzieci „DOBRAWA” są jednostkami organizacyjnymi Centrum.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych: Domu dla Dzieci „MIESZKO” i Domu dla Dzieci „DOBRAWA”. Pracą Centrum kieruje dyrektor Centrum, który jest zarazem dyrektorem obydwu placówek i kieruje nimi przy pomocy wychowawców – koordynatorów.

Dom dla Dzieci „DOBRAWA” jest placówką całodobową typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia.

Dom dla Dzieci „MIESZKO” jest placówką całodobową typu socjalizacyjno-interwencyjnego przeznaczoną dla maksymalnie 30 wychowanków. Placówka posiada 27 miejsc socjalizacyjnych i 3 interwencyjne.

W wyjątkowych przypadkach, w obu placówkach, mogą być umieszczane dzieci poniżej 10 roku życia, szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 575 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz.1720).


Opłata za pobyt  w pieczy zastępczej

Zasady określające szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej określa Uchwała Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012r. (dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2012r. poz. 473). http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/473/akt.pdf

Opublikował(a): 26.05.2017 09:08, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 26.05.2017 09:08, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21784145
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl