Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Usługi opiekuńcze

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasygnalizować swój problem. Pracownicy socjalni Zespołu Pracowników Socjalnych do Spraw Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych pracują w budynku MOPS przy ul. Poniatowskiego 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych podstawowych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie Rzeszowa, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :

 • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych  (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),
 • opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 • zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),
 • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 r. z późniejszymi zmianami Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych gminie oraz własnych gminy dla osób wymagających specjalistycznej pomocy dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujący zakres:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak :

 • samoobsługa, zwłaszcza  wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych,  emerytalno - rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

2. Pielęgnacja– jako wspieranie procesu leczenia w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

a) postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4. Pomoc mieszkaniowa:

a) w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Usługi specjalistyczne są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

 

Zasady zwrotu kosztów usług.

Uchwała Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pełny koszt jednej godziny usług wynosi od 8 maja 2019 r. 22 zł zgodnie z Uchwałą zmieniającą Nr IX/189/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. Zasady zwrotu kosztów usługi są tak ustalone, że im mniejszy dochód, tym niższa odpłatność. Od 1 marca 2019 r. dochód netto osoby samotnej do kwoty 935,00 zł uprawnia do pomocy nieodpłatnej. Dochód netto powyżej 2805,00 zł dla osoby samotnej zobowiązuje do pokrycia kosztów usługi w całości czyli obecnie 22 zł za jedną godzinę.


Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono (zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 57/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2018 r. i wynosi ona od 1 stycznia 2019r. 47,00zł (dla osób do 18 roku życia oraz dla osób dorosłych). Podstawą ustalenia odpłatności za te usługi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 701,00zł (dochód netto w takiej kwocie dla osoby samotnej lub w rodzinie uprawnia do pomocy nieodpłatnej).

Opiekunki i terapeuci pracują w godzinach 7.30 do 15.30 a w szczególnych przypadkach do 19.30 oraz w dni wolne od pracy na zasadzie dyżurów (opiekunki). Stan zdrowia klientów jest diagnozowany i objęty opieką medyczną przez zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy lekarza psychiatrę.

Zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) określa tabela stanowiąca załącznik do uchwały Nr IX/189/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  26 marca 2019 r.

Tabela określająca wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, uwzględniająca ustalone progi dochodowe – koszt jednej godziny 22 zł

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych

%

Złotych

0-100%

935,00(*)

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

Powyżej 
100% - 120 %

1122,00

5

1,10

7

1,54

Powyżej 
120% - 140 %

1309,00

10

2,20

15

3,30

Powyżej 
140% - 160 %

1496,00

15

3,30

25

5,50

Powyżej 
160% - 180 %

1683,00

20

4,40

40

8,80

Powyżej 
180% - 200 %

1870,00

25

5,50

50

11,00

Powyżej 
200% - 220 %

2057,00

30

6,60

60

13,20

Powyżej 
220% - 240 %

2244,00

40

8,80

80

17,60

Powyżej 
240% - 260 %

2431,00

50

11,00

90

19,80

Powyżej 
260% - 280 %

2618,00

70

15,40

100

22,00

Powyżej 
280% - 300 %

2805,00

90

19,80

100

22,00

Powyżej 
300% - 320 %

2992,00

100

22,00

100

22,00

Powyżej 300%

2992,00

100

22,00

100

22,00

(*) Od dnia 1 marca 2019 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 935,00 zł netto.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obowiązująca od 1 stycznia 2019r. (dotyczy dzieci i osób dorosłych).

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uwzględniając ustalone progi dochodowe.

Od dnia 1 października 2018 r. podstawą ustalenia odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (art. 9 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 1 ust. 1 pkt 1 ,,a” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględniająca ustalone progi dochodowe.
 

Kwota 47,00 zł

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych za jedną godzinę

%

Złotych za jedną godzinę

do 701,00

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

powyżej 701,00 - 928,83

1,5

0,71

3,5

1,65

powyżej 928,83 – 1156,65 

3

1,41

7

3,29

powyżej 1156,65 – 1314,38

5

2,35

11

5,17

powyżej 1314,38 – 1542,20

7

3,29

15

7,05

powyżej 1542,20 – 1664,88

11

5,17

20

9,40

powyżej 1664,88 – 1787,55

15

7,05

25

11,75

powyżej 1787,55 – 1857,65

22,5

10,58

32,5

15,28

powyżej 1857,65 – 1927,75 

30

14,10

40

18,80

powyżej 1927,75 – 1980,33 

45

21,15

55

25,85

powyżej 1980,33 – 2032,90

60

28,20

70

32,90

powyżej 2032,90 – 2173,10

75

35,25

85

39,95

 powyżej 2173,10 – 2313,30

90

42,30

100

47,00

powyżej 2313,30

100

47,00

100

47,00

 

 

Opublikował(a): 13.05.2019 14:41, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 09:44, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22546020
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl