Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Fundusz alimentacyjny

 

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wniosek o fundusz alimentacyjny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4 - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa:

 • w okresie od sierpnia do września - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 18:00,
 • w okresie od października do lipca - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w gdzinach 7:30 - 15:30, środa od 7:30 - 17:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17-86-29-331. 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela.

Osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się nieskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł 
  (od 1 października 2019 r. 800 zł).
 4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 3. Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty :

 1. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie,
   
 2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawie-rające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (oryginał),
   
 3. w przypadku cudzoziemca - przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o której mowa w art. 186 ustp. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm., lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kartę pobytu;
   
 4. w przypadku opieki prawnej - orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego;
   
 5. dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
  • oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu - ZSA-03 - wypełnia wnioskodawca za siebie lub członka swojej rodziny
  • w przypadku prowadzenia przez członka rodziny działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
   • formie opłacanego podatku,
   • wysokości przychodu,
   • stawce podatku,
   • wysokości opłaconego podatku  

   w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalony jest prawo do świadczenia wychowawczego

  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd:
   − zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   − jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku  z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 6. W przypadku okresu 2018/2019 należy dołączyć:

  • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2017 r.
  • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2017,2018,2019 r.

  W przypadku okresu 2019/2020 należy dołączyć:

  • dokumenty dotyczące utraty dochodu odpowiednio za 2018 r.
  • dokumenty dotyczące nabycia dochodu odpowiednio za 2018, 2019 r.
  Rodzaj utraty dochoduWymagane dokumenty
  • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
  • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;
  • pit-11 
  • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) – bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze;
  • Pit-11
  • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • świadectwo pracy
  • umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp. lub zaświadczenie pracodawcy;
  • Pit-11 
  • utrata zasiłku przedemerytalnego
  • utrata świadczenia przedemerytalnego
  • utrata nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • utrata emerytury
  • utrata renty
  • utrata renty rodzinnej
  • utrata renty socjalnej
  • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres)
  • Pit-11A 
  • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
  • zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • Pit -36
  • w przypadku zawieszenia – zaświadczenie z  ZUS o podlegania ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
  • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
  • akt zgonu
  • utrata zasiłku chorobowego
  • utrata świadczenia rehabilitacyjnego
  • utrata zasiłku macierzyńskiego

  przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

  • decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadcetwo pracy)
  • Pit-11A
  • utrata świadczenia rodzicielskiego
  • decyzja/zaświadczenie (okres)
  • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • decyzja/zaświadczenie KRUS (okres)


   

  Rodzaj uzyskania dochoduWymagane dokumenty
  • zakończenie urlopu wychowawczego
  • zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
  • pit 11 
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  • decyzja/zaświadczenie z PUP (spoza Rzeszowa) - bo osoby zarejestrowane w PUP w Rzeszowie są w naszym rejestrze) o uzyskanym zasiłku lub stypendium.
  • pit 11 
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.
  • pit 11
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego
  • świadczenia przedemerytalnego
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • emerytury
  • renty
  • renty rodzinnej
  • renty socjalnej
  • decyzja/zaświadczenie z ZUS (okres)
  • pit 11 
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
  • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • pit 11 ;
  • oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  • uzyskanie zasiłku chorobowego
  • świadczenia rehabilitacyjnego
  • zasiłku macierzyńskiego

  przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

  • decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy)
  • pit 11;
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
  • decyzja/zaświadczenie;
  • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • decyzja/zaświadczenie KRUS(okres)
  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

  7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

  Formularz oświadczenia o wysokości nabytego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

  UWAGA !!!

  WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

KLINIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO STRONY NA KTÓREJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI DOTYCZĄCE ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁU RODZINNEGO

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO 

 • w 2017 r. - 3399,00 zł (283,25 zł miesięcznie)

 

Opublikował(a): 27.08.2019 09:33, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 10:32, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22478814
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl