Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uchwała Nr LIV/69/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2006 r.

Uchwała Nr LIV/69/2006  
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 lutego 2006 r.

 

w sprawie warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

 

RADA MIASTA RZESZOWA uchwala, co następuje:


§ 1

 

Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom wymienionym w art. 3  ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekacza kryterium dochodowe określone w art. 5 ust.1 wymienionej ustawy.

 

§ 2

 

Osoby, o których mowa w § 1 ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

 

Opłata wnoszona jest przez osobę korzystającą z pomocy do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pomoc była realizowana.

 

§ 4

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowa-dzonego przez pracownika socjalnego.

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Waldemar Szumny 

 


Uzasadnienie

 

Ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) ustanowiono wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Art. 5 ust.1 ustawy daje możliwość przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Zgodnie z tym zapisem nieodpłatną pomoc moze otrzymać osoba samotnie gospodarująca, której aktualnie dochód nie przekracza kwoty 691,50 zł oraz rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 474,00 zł.
Art. 6 ustawy przewiduje możliwość przyznania pomocy w formie posiłku, osobom i rodzinom, w których dochód przekracza kryteria określone w art. 5 ust. 1, odpłatnie. Daje przy tym delegację radzie gminy do określenia
w drodze uchwały warunków odpłatności za tę pomoc. 
Przedstawione w załączniku do uchwały zasady odpłatności za pomoc w formie posiłku uwzględniają dochody osób samotnie gospodarujących oraz rodzin, którym może być przyznana pomoc a odpłatność nie obciąży nadmiernie ich budżetów.
Koszty posiłków pokrywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie podmiotom wybranym w wyniku stosownych procedur przetargowych wynoszą średnio 2,50 zł za posiłek.
Przyjmując, że posiłki wydawane są średnio 23 dni w miesiącu, średni miesięczny koszt posiłków wynosi 57,50 zł.
Zgodnie z proponowaną tabelą miesięczna odpłatność wynosić będzie:
1. osoby samotnie gospodarującej przy dochodach :
powyżej 691,50 zł do 1.037,25 zł – 28,75 zł
powyżej 1.037,25 zł do 1.383,00 zł – 40,25 zł
powyżej 1.383,00 do 1.729,75 zł – 51,75 zł
powyżej 1.729,75 zł – 57,50 zł

2. osoby w rodzinie, przy dochodach na osobę w rodzinie:
powyżej 474,00 zł do 711,00 – 17,25 zł
powyżej 711, 00 zł do 948,00 zł – 28,75 zł
powyżej 948,00 zł do 1.185,00 – 40,25 zł
powyżej 1.185,00 zł – 57,50 zł

Przy czym projekt uchwały przewiduje możliwość dalszych zwolnień w przypadku zaistnienia szczególnych sytuacji w rodzinach wymagających pomocy w formie posiłku.
Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr LIV/69/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2006 r.

 

Zasady odpłatności za pomoc w formie posiłku.

Lp.

Dochód na osobę (art. 5 ust.1)

Wysokość odpłatności

osób samotnie gospodarujących 

osób w rodzinie

1.

powyżej 100 % do 150 %

50 %

30 %

2.

powyżej 150 % do 200 % 

70 %

50 %

3.

powyżej 200 % do 250 %

90 %

70 %

4.

powyżej 250 %

100 %

100 %

 

Opublikował(a): 27.10.2016 10:59, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 29.09.2008 12:22, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22550178
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl