Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Informacja

w sprawie spisu wyborców

 

Uprzejmie informuję, że został sporządzony spis wyborców dla miasta Rzeszowa  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Spis będzie udostępniony do wglądu od 6 do 20 maja br. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1 w godz. 730 do 1530 ( środy 730 – 1700 ) w pok. 14-15.

W tym okresie każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Udostepnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie.

Jednocześnie informuję, że w spisie ujęte są z urzędu osoby zameldowane na pobyt stały  w Rzeszowie oraz osoby wpisane do rejestru wyborców w Rzeszowie na własny wniosek. Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy ( nigdzie niezamieszkali) mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu w Rzeszowie jeżeli złożą pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do 21 maja br. Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – ul. Okrzei 1. Dotyczy to również osób, które na stałe zamieszkują w Rzeszowie i chcą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy będą przebywać w czasie wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania ustawowych dla tych jednostek i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające    w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w/w jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu   w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do w/w jednostek w dniu wyborów będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – ul. Okrzei 1 do 24 maja br.

Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby dla odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia ( może to być jeden dokument ), w którym wskazuje swoje imię ( imiona ) i nazwisko oraz nr PESEL a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególna uwagę aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Jednocześnie wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Rzeszowie w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu w Rzeszowie.

Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować w Rzeszowie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Opublikował(a): 06.05.2019 13:35, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 06.05.2019 13:32, Adam Litwa
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 21771726
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl