Wersja Archiwalna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień

Siedziba Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 017 85 81 181, 017 86 24 018
E-Mail: cpitu@odwyk.pl
http://www.cpitu.internetdsl.pl

Dyrektor

Imię i nazwisko: Barbara Łukasik
Siedziba: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
Telefon: 017 85 81 181
E-Mail: cpitu@odwyk.pl

Kompetencje: Samodzielne zarządzanie placówką
Godziny pracy:
Poniedziałek od 8.00 - 15.35
Wtorek od 12.25 - 20.00
Środa od 12.25 - 20.00
Czwartek od 8.00 - 15.35
Piątek od 8.00 - 15.35

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XVI/183/203 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 02.12.2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXXIV/671/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19.06.2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień

Statut, Regulamin Porządkowy, Regulamin Pracy
Regulamin organizacyjny

Regulamin pracy

Statut 

Zadania i prowadzone sprawy

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkocholu i Współuzależnienia:

- Diagnoza i psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin – kontrakt z NFZ

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży:

- Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży do 18 roku życia, porady i pomoc psychologiczna dla rodziców i opiekunów - kontrakt z NFZ 

Oddział Leczenia Uzależnień:

- Całodobowa opieka psychologiczna i lekarska, 6 tygodniowa psychoterapia dla osób uzależnionych – kontrakt z NFZ

Umowa z Gminą Miasto Rzeszów na realizację świadczeń w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, służb kuratorskich, pracowników służby zdrowia.
- diagnoza i interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy.
- diagnoza i psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików.
- współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W siedzibie SP ZOZ CLU można złożyć wniosek o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 18.00.
 
Wniosek może złożyć każdy, którego dotyka problem osoby uzależnionej od alkoholu, a zachowanie tej osoby wypełnia przynajmniej jedną ze wskazanych przesłanek społecznych:
1) rozkład życia rodzinnego,
2) demoralizacja małoletnich,
3) uchylanie się od pracy – brak zabezpieczenia finansowego na potrzeby rodziny,
4) systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
 
Sekretarzem Komisji jest Pani Barbara Hajkowicz – tel. 17 85 06 097 lub 17 85 81 181. Godziny pracy : od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35.

Tryb działania - określa Statut

Finanse

1. Umowa zawarta z Miastem Rzeszów na realizację świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Bilans za 2003 r.
Bilans za 2004 r.
Bilans za 2005 r.
Bilans za 2006 r.
Bilans za 2007 r.
Bilans za 2008 r.

Bilans za 2009 r.

Bilans za 2010 r.

Bilans za 2011 r.

Bilans za 2012 r. cz.1; cz.2

Majątek
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrotownej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie posiada nieruchomość o powierzchni użytkowej 585 m kw. oraz działkę o powierzchni 1956 m kw. w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 17. SP ZOZ CLU wyposażone jest w sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń wg zawartych umów.

Rejestry, ewidencje, archiwa
Centrum prowadzi:
- dzienny rejestr osób korzystających z pomocy Centrum
- rejestr pism przychodzących
- rejestr pism wychodzących
- rejestr wydawanych zaświadczeń
- ewidencję pacjentów
- karty choroby
- zeszyty z zapisem przebiegu grup terapeutycznych
- rejestr dokumentacji sądowej
- ewidencję wyposażenia Centrum
- archiwum powyższych dokumentów

Informacje nieudostępnione
Dane osobowe. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Data opracowania - 26.06.2003 r., 23.07.2004 r., 27.02.2008 r., 13.02.2009 r., 2.11.2010 r., 19.04.2011 r., 30.11.2012 r., 8.05.2013 r.

Opracowali - Lidia Worsztynowicz, Monika Moniak, Jacek Kopeć, Anna Błażej

Zatwierdziła - Barbara Łukasik 

Opublikował(a): 10.05.2013 09:59, Renata Żukowska
Wytworzył(a): 29.10.2008 13:54, Barbara Łukasik
Drukuj Poleć znajomym