Wersja Archiwalna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień

Siedziba Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
Telefon: 17 85 81 181, 17 86 24 018
E-Mail: clu@uzaleznienia.rzeszow.pl
http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl

Dyrektor

Imię i Nazwisko: Barbara Łukasik
Siedziba: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
Telefon: 17 85 81 181
E-Mail: cpitu@odwyk.pl

Kompetencje: Samodzielne zarządzanie placówką
Godziny pracy:
Poniedziałek od 7.00 - 14.35
Wtorek od 12.25 - 20.00
Środa od 12.25 - 20.00
Czwartek od 7.00 - 14.35
Piątek od 7.00 - 14.35

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XVI/183/203 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 02.12.2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XXXIV/671/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19.06.2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień

Statut, Regulamin Porządkowy, Regulamin Pracy
Regulamin organizacyjny

Regulamin pracy

Statut 

Zadania i prowadzone sprawy

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkocholu i Współuzależnienia:

- Diagnoza i psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin – kontrakt z NFZ

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży:

- Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży do 18 roku życia, porady i pomoc psychologiczna dla rodziców i opiekunów - kontrakt z NFZ 

Oddział Leczenia Uzależnień:

- Całodobowa opieka psychologiczna i lekarska, 6 tygodniowa psychoterapia dla osób uzależnionych – kontrakt z NFZ

Umowa z Gminą Miasto Rzeszów na realizację świadczeń w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, służb kuratorskich, pracowników służby zdrowia.
- diagnoza i interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy.
- diagnoza i psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików.
- współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

W siedzibie SP ZOZ CLU można złożyć wniosek o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 18.00.
 
Wniosek może złożyć każdy, którego dotyka problem osoby uzależnionej od alkoholu, a zachowanie tej osoby wypełnia przynajmniej jedną ze wskazanych przesłanek społecznych:
1) rozkład życia rodzinnego,
2) demoralizacja małoletnich,
3) uchylanie się od pracy – brak zabezpieczenia finansowego na potrzeby rodziny,
4) systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
 
Sekretarzem Komisji jest Pani Monika Skotni – tel. 17 85 06 097 lub 17 85 81 181. Godziny pracy: Środa od 7.25 do 15.00, Czwartek od 9.25 do 17.00

 

Tryb działania - określa Statut

Finanse

1. Umowa zawarta z Miastem Rzeszów na realizację świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Majątek
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrotownej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie posiada nieruchomość o powierzchni użytkowej 585 m kw. oraz działkę o powierzchni 1956 m kw. w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 17. SP ZOZ CLU wyposażone jest w sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń wg zawartych umów.

Rejestry, ewidencje, archiwa
Centrum prowadzi:
- dzienny rejestr osób korzystających z pomocy Centrum
- rejestr pism przychodzących
- rejestr pism wychodzących
- rejestr wydawanych zaświadczeń
- ewidencję pacjentów
- karty choroby
- zeszyty z zapisem przebiegu grup terapeutycznych
- rejestr dokumentacji sądowej
- ewidencję wyposażenia Centrum
- archiwum powyższych dokumentów

Opracowali - Lidia Worsztynowicz, Monika Moniak, Jacek Kopeć, Anna Błażej

Zatwierdziła - Barbara Łukasik 

Opublikował(a): 17.10.2016 12:00, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 29.10.2008 13:54, Barbara Łukasik
Drukuj Poleć znajomym