Wersja Archiwalna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie


Siedziba

Adres 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 17
Telefon 017 748 24 10
E-mail szkp12rz@poczta.onet.pl
Godziny pracy 7:00 - 16:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Maria Żmijowska
Siedziba 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 17
Telefon 017 748 24 10
E-mail szkp12rz@poczta.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 5 godzin dydaktycznych + czas pracy nienormowany
www www.zsp2rzeszow.pl

 

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 wchodzą:
- Przedszkole Publiczne Nr 8
- Szkoła Podstawowa Nr 12

 

 

Podstawa prawna

 

Uchwała Nr VII/ 113/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie

Uchwała

 


Statut
 

 

STATUT ZSP2


Wysokość opłat 

 

Wysokość opłat w Przedszkolu Publicznym Nr 8 reguluje uchwała Nr LVI/1064/ 2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminą Miasto Rzeszów

 

 

Zadania

 

Ujęte w Statucie 

 


Tryb działania


-Przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej oraz dzieci do przedszkola

- Obowiązek szkolny

- Odroczenie obowiązku szkolnego

- Przyspieszenie obowiązku szkolnego

- Nauczanie indywidualne 

- Indywidualny tok nauki

- Pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniom

- Świadczenia socjalne dla uczniów i pracowników szkoły

- Wydawanie stosownych zaświadczeń

- ubezpieczenia dzieci PP, uczniów i pracowników

 - żywienie uczniów oraz personelu

 

Prowadzone sprawy 

 

- sprawy księgowo – finansowe

- Sprawy osobowe

- Sprawy działalności socjalnej

- Sprawy kancelaryjne

 - Sprawy obowiązku szkolnego

 - Sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej

- Sprawy Rady Rodziców

 - Sprawy Inwestycji i remontów w zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2

-  Sprawy BHP i zaopatrzenia w środki ( przeglądy w ZSP 2)

- Sprawy pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniów

- sprawy zaopatrzenia żywieniowego

 

Finanse i majątek


-budynek szkolny, 
-plac zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła",
-kserokopiarka,
-sprzęt informatyczny (komputery, laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, drukarki, faxy).

 

 

Bilans roczny 


PDF

 

Rejestry i ewidencje 

 

1. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie:

-     ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.),

-     rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375),

2. Szkoła prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Informacje nieudostępniane


 

- akta osobowe pracowników

- protokoły rady pedagogicznej

- ewidencja osób korzystających z ZFŚS

- listy płac pracowników

- kartoteki zarobkowe pracowników

- kartoteki ZUS pracowników

 - dokumentacja zdrowotna

- dane osobowe uczniów szkoły i wychowanków przedszkola

 

Opracował


 

Joanna Wójcik

 

 

Zatwierdził


 

Maria Żmijowska - Dyrektor Szkoły

 

Opublikował(a): 09.09.2014 08:47, Joanna Wójcik
Wytworzył(a): 09.08.2011 08:50, Joanna Wójcik
Drukuj Poleć znajomym