Wersja Archiwalna

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie

 


Siedziba

Adres: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

Telefon: 17 7482410, 17 7482415

E-mail:  sekretariat@zszp2.resman.pl

Godziny pracy 6.30 -17.00

Strona www : www.zsp2rzeszow.pl
 


 
 

Dyrektor

Imię i nazwisko : mgr Maria Żmijowska

Siedziba : ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

Telefon: 17 7482409

e-mail: dyrektor@zszp2.resman.pl

Termin przyjmowania stron: w godzinach pracy

Godziny pracy: 8.00 - 15.00 

 

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko:  Tomasz Bodziony, adres e-mail :  iod3@erzeszow.pl

 


 

Kompetencje 

Określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie

Najważniejsze kompetencje Dyrektora :

1. Prowadzenie  dokumentacji okreslonej szcegółowymi przepisami.

2. Ustalenie zakresu obowiazków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

3. Dobieranie kadry pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz ich zatrudnianie.

4. Kierowanie całokształtem działań szkoły. 

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

  Określa Statut Zespoł Szkolno-Przedszkolnego Nr 2


Szkoła realizuje cele i zadania okreslone w Ustawie o Systemie Oświaty i Karcie Nauczyciela oraz w Aktach wykonawczych do tych ustaw ( rozporządzenia, zarządzenia MEN). Wśród tych celów i zadań najważniejsze są:

1. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia

2. Wyposarzenie uczniów w wiedze i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności, pozwalające na wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów

3. Stwarzanie warunków do uaktywniania i rozwoju swoich zainteresowań, talentów i uzdolnień

4. Organizowanie środowiska wychowawczego zapewniajacego wszechstronny rozwój uczniów

5. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki pedagogicznej podczas zajęć organizowanych przez szkołę

6. Wspomaganie rodziny  w procesie wychowania

7. Realizowanie przyjętego programu wychowawczego i programu profilaktyki

 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

 1.Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat szkoły oraz księgowość w godzinach 7.00-.15.00

Sekretariat :

a. Udziela informacji dotyczacych działalności ZSP 2

b. Przyjmuje i wysyła korespondencję

c. Przechowuje i prowadzi  dokumentację ZSP 2

2. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 wydaje następujące dokumenty:

 - zaświadczenia

    o uczeszczaniu ucznia do szkoły ( zaświadczenie zostaje wydane na prośbę rodzica- opiekuna prawnego  )

    o zatrudnieniu pracownika ( zaświadczenie zostaje wydane na prośbę pracownika

 - legitymacja szkolna- ( oryginały wydawane bezpłatnie, duplikaty wydawane sa odpłatnie według stawek urzedowych na prośbę rodzica- opiekuna prawnego)

- legitymacje służbowe nauczyciela ( na prosbę nauczyciela zamawia sie  w  firmie wykonujacej legitymacje i ich duplikaty  a nastepnie wydaje sie odpłatnie)

- duplikaty świadectw ( wydawane na prosbe, odpłatnie według stawek urzędowych)

 - odpisy arkuszy ocen- ( wydawane są w przypadku przeniesieniu ucznia do innej szkoły)

 

 

 

Statut

Uchwała

STATUT ZSP2 

STATUT  - obowiązujacu od 30.11.2017 r. i Uchwała Rady Pedagogicznej  w załączniku

 

 

 

Organizacja 

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 wchodzą:
Przedszkole Publiczne Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 12 

Przedszkole realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty Szkoła Podstawowa jest publiczną szkoła sześcioletnią, powszechną i obowiązkową.Prowadzi naukę w dwóch etapach edukacyjnych:I etap - klasy I- III nauczanie zintegrowaneII etap- klasy IV - IV nauczanie blokowe. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i plan nauczania.

Uchwała Nr VII/ 113/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie

 

Majątek


- budynki, lokale i obiekty 

- plac zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła",
- sprzęt informatyczny (komputery, kserokopiarki, laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, drukarki, faxy).

 

 

Bilans roczny 


Bilans za 2013 rok ( w dok. do pobrania)

Bilans za 2014 rok ( w dok. do pobrania)

Bilans za 2015 rok ( w dok. do pobrania)

Bilans za 2018 rok ( w dok. do pobrania)

Bilans , rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, inf. dodatkowa za 2019 r ( w dokumentach do pobrania)

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, unf. dodatkowa za 2020 rok ( w dokumentach do pobrania) 

 

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

 

 

Protokoły Rady Pedagogicznej, akta osobowe, dane osobowe uczniów- ochrona danych osobowych

Wniosek w załączniku

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych 


1
. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie: 

-     ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.),

-     rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375),

2. Szkoła prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli-  w dokumentach do pobrania

 

 

 Informace dotyczace przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w dalszej części zwane RODO, zgodnie z  z art. 13 ust. 1i ust. 2 i art 14, informuję o zasadach  przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

Dane inspektota ochrony danych: Tomasz Bodziony e-mail : iod3@erzeszow.pl, tel. 17 8754404

Klauzule informacyjne ( w dok. do pobrania)

 

 

 

Opracował

 Maria Żmijowska - Dyrektor ZSP 2

 

 

Zatwierdził

Maria Żmijowska - Dyrektor ZSP 2

 

Opublikował(a): 02.06.2021 09:02, Joanna Wójcik
Wytworzył(a): 09.08.2011 08:50, Joanna Wójcik
Drukuj Poleć znajomym