Wersja Archiwalna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie


Siedziba

Adres 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 17
Telefon 17 748 24 10, fax.17 7482424
E-mail szkp12rz@poczta.onet.pl
Godziny pracy 7:00 - 16:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko mgr Maria Żmijowska
Siedziba 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 17
Telefon 17 748 24 09
E-mail szkp12rz@poczta.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00-15.00 
www www.zsp2rzeszow.pl

 

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 wchodzą:
- Przedszkole Publiczne Nr 8
- Szkoła Podstawowa Nr 12

 Przedszkole realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty

 Szkoła podstawowa jest publiczną szkoła sześcioletnią, powszechną i obowiązkową.

Prowadzi naukę w dwóch etapach edukacyjnych:

I etap - klasy I- III nauczanie zintegrowane

II etap- klasy IV - IV nauczanie blokowe

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i plan nauczania

 

Podstawa prawna

 

Uchwała Nr VII/ 113/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie

Uchwała

 


Statut
 

 

STATUT ZSP2


Wysokość opłat 

 

Wysokość opłat w Przedszkolu Publicznym Nr 8 reguluje uchwała Nr LVI/1064/ 2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminą Miasto Rzeszów

 

 

Zadania

 

Zadania Dyrektora Szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Kodeksu Pracy

zadania sekretariatu - obsługa kancelaryjna szkoły, prowadzenie akt, dokumentacja przebiegu nauczania- obowiązek szkolnyi obowiazek nauki, obsługa interesantów i uczniów

 Zadania Księgowaści - obsługa finansowa zespołu

Zadania grona pedagogicznego- realizacja programów nauczania, klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów, prowadzenie dokumentacji klasowej, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem lokalnym, wspieranie efektywności uczenia się i rozwoju uczniów


Tryb działania


Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

1. przyjęcie i oznakowanie pismaprzez sekretariat

2. przekazanie dokumentu do Dyrektora Zespołu

3. zadekretowanie przez dyrektora i skierowanie do załatwienia

4. wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi w terminach ustalonych przepisami

 Przyjmowanie interesantów w godzinach 8.00- 15.00

 

Prowadzone sprawy 

 

Sprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie są prowadzone zgodnie z Rzeczowym wykazem akt opracowanym w placówce

 

Finanse i majątek


-budynek szkolny, 
-plac zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła",
-kserokopiarka,
-sprzęt informatyczny (komputery, laptopy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, drukarki, faxy).

 

 

Bilans roczny 


PDF

 

Rejestry i ewidencje 

 

1. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie:

-     ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.),

-     rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375),

2. Szkoła prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Informacje nieudostępniane


 

Protokoły Rady Pedagogicznej, akta osobowe, dane osobowe uczniów- ochrona danych osobowych

 

Opracował


 

Maria Żmijowska

 

 

Zatwierdził


 

Maria Żmijowska - Dyrektor Szkoły

 

Opublikował(a): 01.10.2014 09:42, Joanna Wójcik
Wytworzył(a): 09.08.2011 08:50, Joanna Wójcik
Drukuj Poleć znajomym