Wersja Archiwalna

 

                                                                                 
 
Uchwała Nr XLIII/721/2008
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 listopada 2008r.
 
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 
Na podstawie art. 39 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
 
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie do podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. ) oraz w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r., Nr 50, poz. 424 z późn. zm. ).
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
 
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
 
            Stosownie do art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr. 192, poz. 1378 z późn. zm. ), przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, a organem właściwym do realizacji tych zadań jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
            Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji spraw dotyczących zaliczek alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz fakt, iż część zadań przewidywanych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów została już przekazana do realizacji Ośrodka na mocy stosownego upoważnienia, proponuje się upoważnić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie do podejmowania pozostałych działań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr. 192, poz. 1378 z późn. zm. ) oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r., Nr 50, poz. 424 z późn. zm. ).
Opublikował(a): 10.09.2014 07:03, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 26.11.2008 11:56, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym