Wersja Archiwalna

Informacje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJE GMINY MIASTO RZESZÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r poz. 391), Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o:

a.    podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów:

Wykaz podmiotów odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

b.    miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

            1. odpady zmieszane - Zakład  Usług Komunalnych w Ostrowie,

                                               - Euro–Eko Mielec Zakład w Ostrowie,

                                               - MPGK Sp. z o.o. w Rzeszowie,

                                               - PHU „Zagroda” w Strzyżowie,

            2. odpady zielone - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

       3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie.                                          

c.    osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Powyższe informacje dotyczą roku kalendarzowego. Dane za bieżący rok zostaną udostępnione w  2013r.

d.    punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta Rzeszowa odbywa się w tzw. gniazdach recyklingowych. W gniazdach tych ustawiane są pojemniki na odpady opakowaniowe: z tworzyw sztucznych, ze szkła bezbarwnego, ze szkła kolorowego, makulatury oraz na puszki aluminiowe.

Lokalizacja na terenie miasta Rzeszowa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

 e.    zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP urzędu Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierających ZSEE.

Ponadto informujemy, że jest prowadzona akcja zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w wytypowanych osiedlach Rzeszowa. Dodatkowe informacje i harmonogram na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa -  Zbiórka elektrośmieci z terenu Rzeszowa w 2012r.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 23.10.2012 11:21, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 16.10.2012 10:38, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym