Wersja Archiwalna

Informacje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJE GMINY MIASTO RZESZÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.), Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o:

 a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów:

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.  

 b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

zmieszanych odpadów komunalnych:

  • INSTALACJA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W KOZODRZY / ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE, 39-103 OSTRÓW 225
  • ZAKŁAD PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W KOZODRZY / EURO-EKO SP. Z O.O., UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC
  • SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH, UL. CIEPŁOWNICZA 11, 35-322 RZESZÓW / MPGK-RZESZÓW SP. Z O.O., UL. SIKORSKIEGO 428, 35-304 RZESZÓW
  • SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH / P.H.P.U ZAGRODA SP. Z O.O., UL. 1-GO MAJA 38B, 38-100 STRZYŻÓW


odpadów zielonych

  • KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH,  UL. CIEPŁOWNICZA 11, 35-322 RZESZÓW / MPGK-RZESZÓW SP. Z O.O., UL. SIKORSKIEGO 428, 35-304 RZESZÓW


pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

  • SKŁADOWISKO "KOZODRZA" / ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE, 39-103 OSTRÓW 225
  • P.U.K. "EMPOL" SP. Z O.O. 34-451 TYLMANOWA OS. RZEKA 133 / ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MŁYNY  - SKŁADOWISKO ODPADÓW W MŁYNACH
  • SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, UL 1 - GO MAJA, 38-100 STRZYŻÓW
                                    

 c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja.

 d.    punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. Firma prowadząca Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów

2. Adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  •   ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
  •   al. gen Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Punkty są czynne: wtorek, czwartek i sobota w godzinach:10:00- 18:00.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych:

Lokalizacja na terenie miasta Rzeszowa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

 

 Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:

Wykaz Aptek, w których prowadzona jest zbiórka od mieszkańców Rzeszowa przeterminowanych leków.

 

  e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierających ZSEE.

Ponadto informujemy, że jest prowadzona akcja zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w wytypowanych osiedlach Rzeszowa. Dodatkowe informacje i harmonogram na stronie BIP Miasta Rzeszowa -  Zbiórka elektrośmieci z terenu miasta Rzeszowa.

Opublikował(a): 07.03.2017 09:44, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 16.10.2012 10:38, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym