Wersja Archiwalna

Informacje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJE GMINY MIASTO RZESZÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z poźn. zm.), Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o:

 a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów:

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.  

 b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

zmieszanych odpadów komunalnych:

 

 • INSTALACJA TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW Z ODZYSKIEM ENERGII UL. CIEPLOWNICZA 8, 35-959 RZESZÓW
 • ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W KOZODRZY – INSTALACJA DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW / ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE, 39-103 OSTRÓW 225
 • MPGK-RZESZÓW SP. Z O.O. -  INSTALACJA DO  MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, UL. CIEPŁOWNICZA 11, 35-322 RZESZÓW
 • SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH / P.H.P.U ZAGRODA SP. Z O.O.,
  UL. 1-GO MAJA 38B, 38-100 STRZYŻÓW
 • „STARE MIASTO PARK” SP. Z O.O. WIERZAWICE 874, 37-300 LEŻAJSK, SORTOWNIA ORAZ SKLADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W GIEDLAROWEJ
 • PUK EMPOL SP. Z O.O. 34-451 TYLMANOWA, ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  - INSTALACJA DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW, 37-552 MŁYNY 111

 

odpadów zielonych

 • MPGK-RZESZÓW SP. Z O.O. - KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH,  UL. CIEPŁOWNICZA 11, 35-322 RZESZÓW

 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 • SKŁADOWISKO "KOZODRZA", 39-103 OSTRÓW
 • SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, UL 1 - GO MAJA, 38-100 STRZYŻÓW
                                  

c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Informacja.

 d.    punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. Firma prowadząca Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów

2. Adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 •   ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
 •   al. gen Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

Punkty są czynne: wtorek, czwartek i sobota w godzinach:10:00- 18:00.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych:

Lokalizacja na terenie miasta Rzeszowa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

 

 Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:

Wykaz Aptek, w których prowadzona jest zbiórka od mieszkańców Rzeszowa przeterminowanych leków.

 

  e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierających ZSEE.

Ponadto informujemy, że jest prowadzona akcja zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w wytypowanych osiedlach Rzeszowa. Dodatkowe informacje i harmonogram na stronie BIP Miasta Rzeszowa -  Zbiórka elektrośmieci z terenu miasta Rzeszowa.

Opublikował(a): 10.06.2019 10:20, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 16.10.2012 10:38, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym