Wersja Archiwalna

Informacje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJE GMINY MIASTO RZESZÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r poz. 391), Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o:

 

a.    podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów:

Wykaz podmiotów odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.  

 

b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

            1. odpady zmieszane - Zakład  Usług Komunalnych w Ostrowie,

                                               - Euro–Eko Mielec Zakład w Ostrowie,

                                               - MPGK Sp. z o.o. w Rzeszowie,

                                               - PHU „Zagroda” w Strzyżowie,

            2. odpady zielone - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

       3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie.                                          

 

c.    osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja

 

d.    punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. Firma prowadząca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów

2. Adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  •   ul. Ciepłownicza 11
  •   ul. Sikorskiego 428 

Punkty są czynne: wtorek, czwartek w godzinach:10:00- 18:00; sobota w godzinach: 10:00-15:00.

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych:

Lokalizacja na terenie miasta Rzeszowa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

 

 

Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:

Wykaz Aptek, w których prowadzona jest zbiórka od mieszkańców Rzeszowa przeterminowanych leków.

 

 

 e.    zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP urzędu Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierających ZSEE.

Ponadto informujemy, że jest prowadzona akcja zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w wytypowanych osiedlach Rzeszowa. Dodatkowe informacje i harmonogram na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa -  Zbiórka elektrośmieci z terenu Rzeszowa w 2013r.

Opublikował(a): 26.08.2013 10:00, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 16.10.2012 10:38, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym