Wersja Archiwalna

2009 r.

 

Informacja o zmianach budżetu w I półroczu 2009 r.
Zmiany w dochodach Budżetu Miasta
dochody na finansowanie zadań gminnych
dochody na finansowanie zadań powiatowych
Zmiany w wydatkach Budżetu Miasta
wydatki na finansowanie zadań gminnych
wydatki na finansowanie zadań powiatowych
Rezerwy budżetowe
Wykonanie dochodów i przychodów w I półroczu 2009 r.
dochody na finansowanie zadań gminnych
Dochody na finansowanie zadań powiatowych
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
Dochody na finansowanie zadań gminnych
Dochody na finansowanie zadań powiatowych
Wykonanie przychodów
Charakterystyka dochodów
Dochody na finansowanie zadań własnych
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Dotacje z budżetu państwa
Środki na programy Unii Europejskiej
Przychody
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)
Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 r.
Wydatki na finansowanie zadań gminnych
Wydatki na finansowanie zadań powiatowych
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2009 r.
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2009 r.
Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w I półroczu 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Wydatki na programy i projekty realizowane z innych środków Unii Europejskiej
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 r.
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
Dotacje celowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Wykonanie rozchodów w I półroczu 2009 r.
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2009 r. – zbiorczo
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych
Charakterystyka wydatków
Wydatki na realizację zadań własnych
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych wykonane w I półroczu 2009 r.
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek wykonane w I półroczu 2009 r.
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)
Rozchody
Zadłużenie Miasta

 

Opublikował(a): 02.09.2009 12:08, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.01.2009 07:47, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym