Wersja Archiwalna

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasygnalizować swój problem. Pracownicy socjalni pracują na terenie miasta w rejonach zamieszkania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych podstawowych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie Rzeszowa, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :

 • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych  (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),
 • opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 • zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),
 • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005r. z późniejszymi zmianami Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających specjalistycznej pomocy dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Usługi te obejmują następujący zakres:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich jak :

 • samoobsługa, zwłaszcza  wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, 
  w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych- poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych,  emerytalno - rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

2. Pielęgnacja– jako wspieranie procesu leczenia w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

a) postępowaniu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4. Pomoc mieszkaniowa:

a) w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Usługi te są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonania zawodu: pielęgniarki, rehabilitanta, fizykoterapeuty, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego.

Zasady zwrotu kosztów usługi są tak ustalone, że im mniejszy dochód, tym niższa odpłatność.

Uchwała Nr XXVI/144/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 2004 r określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pełny koszt 1 godziny usług wynosi obecnie 10 zł. Dochód netto osoby samotnej do kwoty 691,25 zł uprawnia do pomocy nieodpłatnej. Dochód netto powyżej 2073,75 zł dla osoby samotnej zobowiązuje do pokrycia kosztów usługi w całości czyli 10 zł za jedną godzinę.

Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono zgodnie z deklaracją zawartą w § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej, Zarządzeniem Nr 22/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 10 października 2005r. i wynosi ona 15,00zł ( przy dochodach netto powyżej 1574,10zł. dla osoby samotnej). Podstawą ustalenia odpłatności za te usługi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 477zł.( dochód netto w takiej kwocie dla osoby samotnej lub w rodzinie uprawnia do pomocy nieodpłatnej).

Opiekunki  i terapeuci pracują w godzinach 7.30 do 15.30 a w szczególnych przypadkach do 19.30 oraz w dni wolne od pracy na zasadzie dyżurów (opiekunki).

Zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pielęgniarka świadczy specjalistyczne usługi pielęgnacyjne u osób chorych.

Stan zdrowia klientów jest diagnozowany i objęty opieką medyczną przez zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy, lekarzy psychiatrę i geriatrę.  

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, uwzględniająca ustalone progi dochodowe   - koszt godziny 10 zł. Od dnia 1 marca 2012 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 691,25zł netto (799,18zł brutto).

Opublikował(a): 05.03.2013 09:47, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 09:44, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym