Wersja Archiwalna

Usługi opiekuńcze

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasygnalizować swój problem. Pracownicy socjalni Zespołu Pracowników Socjalnych do Spraw Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych pracują w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych podstawowych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie Rzeszowa, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :

 • zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych  (tj. zakupy, gotowanie lub dostarczanie gotowego posiłku, pranie , sprzątanie mieszkania),
 • opiece higienicznej (tj. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, zmiana pieluchomajtek , pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta w łóżku),
 • zleconej przez lekarza pielęgnacji ( tj. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacja recept, zmiana pozycji osoby leżącej, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych),
 • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005r. z późniejszymi zmianami Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających specjalistycznej pomocy dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Usługi te obejmują następujący zakres:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętości społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak :

 • samoobsługa, zwłaszcza  wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, 
  w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych- poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych,  emerytalno - rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,

2. Pielęgnacja– jako wspieranie procesu leczenia w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

a) postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4. Pomoc mieszkaniowa:

a) w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Usługi te są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonania zawodu: pielęgniarki, rehabilitanta, fizykoterapeuty, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego.

Zasady zwrotu kosztów usługi są tak ustalone, że im mniejszy dochód, tym niższa odpłatność.
Uchwała Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pełny koszt jednej godziny usług wynosi obecnie 15 zł. Od 1 marca 2016r. dochód netto osoby samotnej do kwoty 759,13 zł uprawnia do pomocy nieodpłatnej. Dochód netto powyżej 2277,39 zł dla osoby samotnej zobowiązuje do pokrycia kosztów usługi w całości czyli 15 zł za jedną godzinę.
Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono (zgodnie z delegacją  zawartą w § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr  41/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2014 r. i wynosi ona 24,00zł dla osób do 18 roku życia oraz 18,00 zł dla osób dorosłych. Podstawą ustalenia odpłatności za te usługi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 634,00zł  (dochód netto w takiej kwocie dla osoby samotnej lub w rodzinie uprawnia do pomocy nieodpłatnej).

Opiekunki i terapeuci pracują w godzinach 7.30 do 15.30 a w szczególnych przypadkach do 19.30 oraz w dni wolne od pracy na zasadzie dyżurów (opiekunki).
Stan zdrowia klientów jest diagnozowany i objęty opieką medyczną przez zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy, lekarzy psychiatrę i geriatrę.   

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne), uwzględniająca ustalone progi dochodowe – koszt jednej godziny 15 zł

 

Załącznik do uchwały Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tabela określająca wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, uwzględniająca ustalone progi dochodowe – koszt jednej godziny 15 zł

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych

%

Złotych

0-100%

759,13(1)

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

Powyżej
100% - 120 %

910,96

5

0,75

7

1,05

Powyżej
120% - 140 %

1062,78

10

1,50

15

2,25

Powyżej
140% - 160 %

1214,61

15

2,25

25

3,75

Powyżej
160% - 180 %

1366,43

20

3,00

40

6,00

Powyżej
180% - 200 %

1518,26

25

3,75

50

7,50

Powyżej
200% - 220 %

1670,09

30

4,5

60

9,00

Powyżej
220% - 240 %

1821,91

40

6,00

80

12,00

Powyżej
240% - 260 %

1973,74

50

7,50

90

13,50

Powyżej
260% - 280 %

2125,56

70

10,50

100

15,00

Powyżej
280% - 300 %

2277,39

90

13,50

100

15,00

Powyżej
300% - 320 %

2429,22

100

15,00

100

15,00

Powyżej 300%

2429,22

100

15,00

100

15,00

(1) Od dnia 1 marca 2016 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 759,13 zł netto.

Uzasadnienie

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiące zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 
Tabele określające zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uwzględniające ustalone progi dochodowe.

Od dnia 1 października 2015r. podstawą ustalenia odpłatności za usługi specjalistyczne jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł (art.9 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 1 ust. 1 pkt 1 ,,a”   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

 

Kwota 24,00 zł (dla dziecka do 18 roku zycia)

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych za jedną godzinę

%

Złotych za jedną godzinę

do 634,00

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

powyżej 634,00 - 840,05

1,5

0,36

3,5

0,84

powyżej 840,05 - 1046,10

3

0,72

7

1,68

powyżej 1046,10 - 1188,75

5

1,20

11

2,64

powyżej 1188,75 - 1394,80

7

1,68

15

3,60

powyżej 1394,80 - 1505,75

11

2,64

20

4,80

powyżej 1505,75 - 1616,70

15

3,60

25

6,00

powyżej 1616,70 - 1680,10

22,5

5,40

32,5

7,80

powyżej 1680,10 1743,50

30

7,20

40

9,60

powyżej 1743,50 - 1791,05

45

10,80

55

13,20

powyżej 1791,05 - 1838,60

60

14,40

70

16,80

powyżej 1838,60 - 1965,40

75

18,00

85

20,40

 powyżej 1965,40 - 2092,20

90

21,60

100

24,00

powyżej 2092,20  

100

24,00

100

24,00

 

Kwota 18,00 zł (dla osoby dorosłej)

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych za jedną godzinę

%

Złotych za jedną godzinę

do 634,00

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

powyżej 634,00 - 840,05

1,5

0,27

3,5

0,63

powyżej 840,05 - 1046,10

3

0,54

7

1,26

powyżej 1046,10 - 1188,75

5

0,90

11

1,98

powyżej 1188,75 - 1394,80

7

1,26

15

2,70

powyżej 1394,80 - 1505,75

11

1,98

20

3,60

powyżej 1505,75 - 1616,70

15

2,70

25

4,50

powyżej 1616,70 - 1680,10

22,5

4,05

32,5

5,85

powyżej 1680,10 1743,50

30

5,40

40

7,20

powyżej 1743,50 - 1791,05

45

8,10

55

9,90

powyżej 1791,05 - 1838,60

60

10,80

70

12,60

powyżej 1838,60 - 1965,40

75

13,50

85

15,30

 powyżej 1965,40 - 2092,20

90

16,20

100

18,00

powyżej 2092,20  

100

18,00

100

18,00

 

Opublikował(a): 02.05.2016 13:33, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 09:44, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym