Wersja Archiwalna

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przypisuje Ośrodkowi zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, do której zalicza się :

 • uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej (uczestnictwo w terapii zajęciowej zapewniają dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Lubelskiej 13 przy ul. Załęskiej 7a),
 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
 • uczestnictwo w imprezach integracyjnych z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
 1. Zadania.
  1. Zadania z zakresu udzielania dofinansowań.
   1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
   2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
    i środki pomocnicze.
   3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
   4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
   5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
   6. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rzeszowa.
  3. Zadania z zakresu kontroli:
   1. Kontrola funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. - WTZ przy DPS,
    ul. Załęska 7a. - WTZ Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Lubelska 13.
   2. Kontrola wykonania umów o dofinansowanie, w szczególności dot. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
  4. Opracowywanie Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
   i sprawozdań z ich realizacji.
  5. Udział w posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
  6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  7. Inne działania związane z problematyką osób niepełnosprawnych.
 2. Finansowanie zadań.
  Zadania: 1a - 1e Zadania finansowane ze środków PFRON (pozabudżetowych) przekazywanych do dyspozycji prezydenta jako starosty. Podziału środków na poszczególne zadania dokonuje rada miasta w drodze uchwały. Zadanie - 1f jest finansowane ze środków PFRON oraz budżetu miasta. W roku 2007: - PFRON (95%), - budżet miasta (5%).W roku 2008: - PFRON (90%),- budżet miasta(10%)
 3. Sprawozdawczość.
  Kwartalne i roczne sprawozdania rzeczowo - finansowe do PFRON za pośrednictwem służb finansowych Urzędu Miasta.
 4. Przepisy prawne :
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593
   z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
   (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r.
   w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 100, poz. 926)
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.
   w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587)
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 437)
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym
   (Dz. U. z 2003r. Nr 88, poz. 808)
Opublikował(a): 05.03.2013 10:11, Marcin Konefał
Wytworzył(a): 05.03.2013 10:08, Jacek Gołubowicz
Drukuj Poleć znajomym