Wersja Archiwalna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9


Siedziba

Adres ul. P. Skargi 3, 35-202 Rzeszów
Telefon / fax
17 748 25 20, 17 748 25 26
Strona WWW www.sp19.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@sp19.rzeszow.pl
Godziny pracy Zajęcia lekcyjne: 8:00 - 15:10,
Przedszkole: 6:30 - 17:00,
Sekretariat: 7:45 - 15:45,
Świetlica: 6:30 - 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Paweł Grodzki
Siedziba ul. P. Skargi 3, 35-202 Rzeszów
Telefon 17 748 25 20
E-mail sekretariat@sp19.rzeszow.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dyrektor:
1) ustala zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
2) prowadzi dokumentację określoną szczegółowymi przepisami,
3) zatrudnia kadrę pedagogiczną oraz pracowników nie będących nauczycielami,
4) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy,
b) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) zapewnia bezpieczeństwo oraz higienę pracy i nauki,
d) przewodniczy pracom rady pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
e) współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami uczniowskimi, społecznymi i środowiskowymi,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
h) odpowiada za majątek Zespołu, jego prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie oraz za właściwe obciążenie odpowiedzialnością nauczycieli i innych pracowników,

Godziny pracy Nienormowany czas pracy, w tym 5 godzin dydaktycznych.

 

Struktura organizacyjna

 

Pobierz

 

 

 W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 wchodzą:
- Publiczne Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 19.

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVI/893/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLVI/893/2013 Pobierz

 

 

Statut

 Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie

Pobierz

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie

Pobierz

 

Statut Przedszkola Publicznego Nr 39 w Rzeszowie

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Ujęte w Statucie Zespołu.

 

Tryb działania

Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego załatwia sekretariat, kadry i księgowość w godzinach 7-16. Legitymacje szkolne, karty rowerowe, zaświadczenia o okresie nauki i programowym jej ukończeniu, zaświadczenia do Opieki Społecznej, zakładu pracy rodziców wydaje sekretariat. Zaświadczenia dla uczniów są ewidencjonowane w założonym rejestrze i wydawane nieodpłatnie, po okazaniu legitymacji szkolnej. Szkoła wydaje duplikaty świadectw w terminie 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły i uiszczeniu stosownej opłaty w kasie szkoły. Zaświadczenia do ZUS, Urzędu Pracy, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracownika wydaje księgowość i kadry.

 

Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

- budynki, lokale, obiekty – 1 635 174,52 zł
- maszyny i urządzenie – 19 949,86 zł

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
- rejestr zatrudnionych pracowników
- rejestr wypadków pracowniczych
- kartoteki płacowe pracowników
- rejestr uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły (księgi ewidencji)
- rejestr uczniów zapisanych do szkoły (księga uczniów)
- rejestr uczniów uczęszczających do szkoły spoza rejonu
- rejestr uczniów wypisanych ze szkoły
- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen
- rejestr emerytów i rencistów
- rejestr wypadków uczniów
- rejestr wydawanych delegacji służbowych

Ewidencje:
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wydanej odzieży bhp
- ewidencja znaczków pocztowych
- ewidencja biletów MPK
- ewidencja pieczątek szkolnych
- ewidencja świadectw szkolnych (książki druków ścisłego zarachowania)
- ewidencja legitymacji uczniowskich i pracowniczych, kart rowerowych
- ewidencja czeków bankowych
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja pomocy dydaktycznych
- ewidencja sprzętu i wyposażenia szkoły

Archiwa:
W archiwum znajdują się posegregowane dokumenty:
- dzienniki lekcyjne
- arkusze ocen
- dokumenty kadrowe
- dokumenty płacowe i finansowe
- dokumenty pedagoga szkolnego
- dokumenty kierownika świetlicy
- księgi protokołów, zastępstw
- kronika szkoły
- dokumenty związane z prowadzeniem kancelarii szkolnej.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rzeszowie na adres: 35-202 Rzeszów, ul. Piotra Skargi 3.

Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Zarządzenie :

Pobierz

 

Regulamin:

Pobierz

 

Wniosek: 

Pobierz

 

 

Data opracowania

Lipiec 2014 r.

 

Opracowanie

Monika Aletańska

 

Zatwierdzenie

Dyrektor ZSP9 Paweł Grodzki

Opublikował(a): 12.09.2016 12:07, Paweł Grodzki
Wytworzył(a): 16.12.2013 12:07, Paweł Grodzki
Drukuj Poleć znajomym