Wersja Archiwalna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9


Siedziba

Adres ul. P. Skargi 3, 35-202 Rzeszów
Telefon / fax
17 748 25 20, 17 748 25 26
Strona WWW www.sp19.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@sp19.rzeszow.pl
Godziny pracy Zajęcia lekcyjne: 8:00 - 15:10,
Przedszkole: 6:30 - 17:00,
Sekretariat: 7:45 - 15:45,
Świetlica: 6:30 - 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Paweł Grodzki
Siedziba ul. P. Skargi 3, 35-202 Rzeszów
Telefon 17 748 25 20
E-mail sekretariat@sp19.rzeszow.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Nienormowany czas pracy, w tym 5 godzin dydaktycznych.

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 wchodzą:
- Publiczne Przedszkole Nr 39,
- Szkoła Podstawowa Nr 19.

 

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVI/893/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie.

Uchwała Nr XLVI/893/2013 Pobierz

 

 

Statut i struktora organizacyjna

Pobierz

 

 

Pobierz

 

 

Bilans roczny

 Zespół działa od 1 września 2013 roku.

 

Zadania

Ujęte w Statucie Zespołu.

 

Tryb działania

Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego załatwia sekretariat, kadry i księgowość w godzinach 7-16. Legitymacje szkolne, karty rowerowe, zaświadczenia o okresie nauki i programowym jej ukończeniu, zaświadczenia do Opieki Społecznej, zakładu pracy rodziców wydaje sekretariat. Zaświadczenia dla uczniów są ewidencjonowane w założonym rejestrze i wydawane nieodpłatnie, po okazaniu legitymacji szkolnej. Szkoła wydaje duplikaty świadectw w terminie 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły i uiszczeniu stosownej opłaty w kasie szkoły. Zaświadczenia do ZUS, Urzędu Pracy, oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracownika wydaje księgowość i kadry.

- Przyjmowanie uczniów do szkoły, oraz dzieci do przedszkola
- Obowiązek szkolny,
- Odroczenie obowiązku szkolnego,
- Przyspieszenie obowiązku szkolnego,
- Indywidualny tok nauki,
- Nauczanie indywidualne,
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom,
- Świadczenia socjalne dla uczniów i pracowników szkoły,
- Wydawanie stosownych zaświadczeń,

- Wydawanie legitymacji szkolnych, kart rowerowych,

- Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów kart rowerowych i duplikatów świadectw
- Ubezpieczenia dzieci PP , uczniów i pracowników.

 

Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

- budynki, lokale, obiekty – 1 635 174,52 zł
- maszyny i urządzenie – 19 949,86 zł

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
- rejestr zatrudnionych pracowników
- rejestr wypadków pracowniczych
- kartoteki płacowe pracowników
- rejestr uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły (księgi ewidencji)
- rejestr uczniów zapisanych do szkoły (księga uczniów)
- rejestr uczniów uczęszczających do szkoły spoza rejonu
- rejestr uczniów wypisanych ze szkoły
- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen
- rejestr emerytów i rencistów
- rejestr wypadków uczniów
- rejestr wydawanych delegacji służbowych

Ewidencje:
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wydanej odzieży bhp
- ewidencja znaczków pocztowych
- ewidencja biletów MPK
- ewidencja pieczątek szkolnych
- ewidencja świadectw szkolnych (książki druków ścisłego zarachowania)
- ewidencja legitymacji uczniowskich i pracowniczych, kart rowerowych
- ewidencja czeków bankowych
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja pomocy dydaktycznych
- ewidencja sprzętu i wyposażenia szkoły

Archiwa:
W archiwum znajdują się posegregowane dokumenty:
- dzienniki lekcyjne
- arkusze ocen
- dokumenty kadrowe
- dokumenty płacowe i finansowe
- dokumenty pedagoga szkolnego
- dokumenty kierownika świetlicy
- księgi protokołów, zastępstw
- kronika szkoły
- dokumenty związane z prowadzeniem kancelarii szkolnej.

 

Informacje nieudostępnione

- akta osobowe pracowników,
- protokoły rady pedagogicznej,
- ewidencja osób korzystających z ZFŚS,
- listy płac pracowników,
- kartoteki zarobkowe pracowników,
- kartoteki zus pracowników,
- dokumentacja zdrowotna,
- dane osobowe uczniów szkoły i wychowanków przedszkola.

 

Data opracowania

Lipiec 2014 r.

 

Opracowanie

Monika Aletańska

 

Zatwierdzenie

Dyrektor ZSP9 Paweł Grodzki

Opublikował(a): 12.09.2016 12:07, Paweł Grodzki
Wytworzył(a): 16.12.2013 12:07, Paweł Grodzki
Drukuj Poleć znajomym